11
jan

2018: 200 jaar gemeente Voorst, vol vertrouwen samen voort!

Categorieën: (11 januari 2018)

Nieuwjaarsboodschap burgemeester

Graag wens ik vanaf deze plek alle inwoners met al hun dierbaren een heel gezond, duurzaam en voorspoedig 2018.

200 jaar gemeente Voorst

Maandagmiddag 1 januari herdachten wij dat de gemeenten Nijbroek, Twello, Voorst en Wilp precies 200 jaar geleden samengingen. De Oudheidkundige Kring zal dit jaar in 9 dorpen specifieker aandacht schenken aan hun 200-jarige geschiedenis.

Op 1 januari 2018 is de eerste raadsvergadering van 1818 nagebootst. Zes lijsttrekkers gaven ieder toespraken over hun plannen om Voorst verder te verbeteren na de verkiezingen van 21 maart 2018. Veel mensen genoten van een sfeervolle en gezellige ontmoeting rond de Dorpskerk in Twello. Misschien was u erbij en hebt u genoten van de filmpjes ‘200 jaar gemeente Voorst’ en ‘Nieuwjaarsboodschap burgemeester 2018’. Ook als u er niet bij bent geweest kunt u deze filmpjes bekijken via: www.voorst.nl/voorst200


Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan deze viering van 200 jaar gemeente Voorst!

Nieuwjaarsrecepties verenigingen

Als burgemeester heb ik afgelopen dagen de nieuwjaarsrecepties bezocht en toegesproken van onze (omni) sportverenigingen CCW16 Wilp, SC Teuge, VV Activia Twello, VenL de Vecht, SV Twello en SC Klarenbeek; volle clubhuizen met jaarplannen rond nieuwe (gezonde) kantine, kunstgras, led-verlichting en huldiging jubilarissen van 25 tot 75 jaar lidmaatschap. Volop vrijwilligerswerk en de wil om het in 2018 nog beter te doen. Ik was weer supertrots en meen oprecht: het gaat goed in Voorst en Nederland.


Democratie en overheid

Er is in Nederland tegenwoordig veel discussie over het functioneren van de overheid, het gedrag van politici en politieke partijen. Functioneert de representatieve democratie nog wel voldoende. Luisteren politici wel naar de samenleving? Beslist de meerderheid wel met respect voor de minderheid? Moeten we niet meer doen met digitale stemmethodes? Vragen van alle tijden maar door de gebeurtenissen rond het optreden van president Trump, de samenstelling van de Tweede kamer en het referendum over de referendumwet vraagt dit extra aandacht.

Beste mensen, volgens mij moeten we terug naar de kern van het begrip overheid: een persoon of een organisatie waar mensen tegenop kijken en die kleine en grote, vaak lastige vraagstukken moeten oplossen die burgers zelf niet kunnen of willen oplossen. Volgens mij verwachten mensen van de overheid vooral wijsheid in alles wat ze doen. 

Wat doen wijze mensen? Eerst luisteren ze goed, stellen feiten en relevante gevoelens vast; daarna maken ze een goede analyse van een probleem, vaak wetenschappelijk onderbouwd. Vervolgens zoeken zij toekomstgericht naar slimme oplossingen, door out of the box te denken. Tot slot leggen zij een besluit of voorstel goed uit aan betrokkenen. Wijze mensen streven zo naar gezag, aanzien en draagvlak onder de inwoners.

Laten we ons niet gek maken door hijgerige media en politici die onrust willen creëren maar kijken naar al die inwoners die op ons rekenen en ons willen kunnen vertrouwen als raadsleden, collegeleden, managers en alle uitvoerenden binnen en buiten de gemeente.

De overheid moet steeds opnieuw sociale of fysieke belangen wegen tussen mensen of groepen mensen. Kiezen voor het ene belang is per definitie minder ruimte geven aan het andere belang. Bovendien denkt de overheid vrijwel altijd toekomstgericht vanuit het algemeen belang of groter belang dan de direct betrokkenen. Overheidskeuzes blijven lastig, ook met goede burgerparticipatie overal en altijd.

Denk aan het actueel dossier Lelystad Airport en laagvliegende vliegtuigen: enerzijds de belangen van Schiphol als banenmotor voor de Randstad en internationaal vertrekpunt voor passagiers en vrachtverkeer. De belangen van Lelystad Airport Flevoland en anderzijds van de Veluwse bevolking in Gelderland- Overijssel en (parachutisten) Teuge Airport? Moge dit dossier zorgvuldig worden doorlopen door de Rijksoverheid, dat vragen wij!

Denk aan alcoholbeleid voor jongeren en sluitingstijden van evenementen als LenteLive of het Klompenfeest; meer ruimte voor feesten of juist rust in het dorp? Overheidsbeleid is daarmee steeds weer een actuele weging van belangen, getoetst aan waarden, normen en regels. Dit vraagt zorgvuldigheid en wijsheid om tot een besluit te komen.

200 jaar gemeente Voorst verder in 2018

De Gemeente Voorst wordt volgens mij al eeuwen gekenmerkt door zorgvuldige vernieuwing met veel aandacht voor initiatieven en de eigen kracht van de inwoners en bedrijven. Goed laten wat goed is en tegelijkertijd verstandig veranderen. Ruimte voor maatwerk met respect voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid levert een mooie en sociale gemeente op. 

De gemeenteraad denkt ook in Voorst na over democratische vernieuwing met meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en initiatieven van onderop. Daarom doet de raad ook mee aan een Testlab.

Vol vertrouwen samen voort 
Deze slogan roept op tot vertrouwen in wat iemand zelf kan doen als burger of ambtenaar. Bedenk steeds wat je zelf wel kunt doen binnen kaders of landelijke wetten. Als iedereen het beter probeert te doen in velerlei eigen situaties zoals gezin, onderwijs, werk, vereniging, straat, gemeente en politiek dan gaat het nog beter met ons allen in onze gemeente.

Enkele illustraties: Doe iets met een ik-boodschap bij hondenpoep, bij onveiligheid of bij geschreeuw langs het sportveld: “Ik vind dit niet prettig als u …”. Dus niet gelijk de politie, de gemeente of raadsleden bellen, maar eerst zelf proberen dingen op te lossen. Vanzelfsprekend kunt u daarna aankloppen voor steun daarbij! 

Vol vertrouwen samen voort gaat ook om samenwerking: wat kan ik doen waardoor jij of anderen beter kunnen functioneren? Wat kunnen wij samen morgen nog beter doen? Coach elkaar continue met een positieve boodschap. Praat en schrijf over wat goed gaat. Wat je aandacht geeft dat groeit. Dat is een les die vooral ook politici zich terdege zouden kunnen en moeten realiseren; ik hoop dat wij allemaal het goede voorbeeld geven en op zoek gaan naar ‘best practices’ om verder te komen.

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
In 2018 hebben we gemeenteraadsverkiezingen met zelfs een referendum ernaast. Ik hoop dat de verkiezingscampagne in Voorst gaat over idealen en oplossingen van politieke partijen voor maatschappelijke problemen, met respect voor elkaar in woord en gedrag. Zodat onze inwoners enthousiast worden voor (hun) partijen en we kunnen spreken van een hoge opkomst in Voorst op 21 maart. Ik verwacht dat wij op dezelfde dag de verkiezingsuitslag hebben en ik hoop dat wij ook in 2018 goed, leuk en behapbaar raadswerk kunnen zien.

Dat de gemeente de Voorster sociale kracht en ruimtelijke kwaliteit verder ondersteunt en samenwerking stimuleert vanuit vertrouwen in een zelfstandige gemeente Voorst, het groene hart van de Cleantech Regio Stedendriehoek.

Preventienota sociaal domein 
Dit jaar werken we hard verder aan de Preventienota vanuit de gewenste transformatie van het sociaal domein zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. We spreken zeker ook over Delta en de problematiek rond verwarde personen in de wijk. Mooie kansen hierbij voor het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en MNV (Maatschappelijk Netwerk Voorst) in het Kulturhus.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst en uitvoeringsagenda
Er zal een vervolg zijn op onze Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst met een uitvoeringsagenda voor (duurzame) nieuwe initiatieven met behoud van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in dorpen en buitengebied, meteen passend in de nieuwe omgevingswet. Dit alles naast de vele bestemmingsplannen en bouwvergunningen. In 2018 besluit de gemeenteraad ook over renovatie of nieuwbouw van ons gemeentehuis; het gaat om een afweging van kosten en baten van een duurzaam beter gebouw voor ontmoeten, vergaderen en werken.

Klimaatverandering en energie
Lokaal, regionaal en nationaal hoop ik in 2018 op daadkrachtige besluiten rond de klimaatverandering, vooral vanwege de dreigende opwarming van de aarde. Dit vraagt om duurzaam beleid met klimaatadaptatie, cleantech oplossingen en circulair denken in ons aller belang. Met minder gebruik van fossiele energie, het juist meer opwekken van hernieuwbare energie en CO2 reductie door meer bomen en groen in onze gemeente. Dit vraagt lef om samen grenzen van verandering te verkennen 

Aantal actuele beleidsonderwerpen

Een aantal gebruikelijk onderwerpen voor dit jaar wil ik hier aanstippen. In the picture komen: burgerinitiatieven en dorpscontactpersonen, vrijwilligerswerk en mantelzorgers, invulling (plekken) oude onderwijsgebouwen, subsidie systematiek, duurzaam beheer gebouwen en openbare ruimte met Voorster strooibeleid, stresstest riolering en wateropgave; mobiliteit, rondwegen Twello en Voorst, verkeersveiligheid in alle dorpen en verbreding A1; passende woningbouw voor jong en oud, samenwerking binnen de Cleantech regio en Cleantech Tomorrow 2018, werkgelegenheid rond recreatie en toerisme, eindtijden evenementenbeleid, digitale criminaliteit en veiligheidsplan politie en brandweer; handhaving met extra oog voor ondermijning; natuurlijk ook oog voor onze precariobelasting en de financiën als basis voor de coalitiebesprekingen in maart.

Onze gezamenlijke Voorster kracht

Beste inwoners, graag wil ik met jullie allen in de geest van 200 jaar gemeente Voorst vol vertrouwen verder werken aan een gemeente waar iedereen graag wil wonen, werken en recreëren. Dat wij met idealisme en respect voor elkaar de vele beleidsvelden slim met elkaar verbinden als professionals en vrijwilligers.  Laten we trots zijn en blijven op elkaar en zo samen met onze bedrijven, instellingen en vele vrijwilligers verder werken aan onze prachtige gemeente Voorst waarmee 2018 een geweldig jubileumjaar wordt.

Jos Penninx burgemeester

2018: 200 jaar gemeente Voorst, vol vertrouwen samen voort!

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data