6
apr

Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018

Categorieën: Gemeenteraad ( 6 april 2018)

In de raadsvergadering van 29 maart 2018 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Waarneming voorzitter van de raad (tevens werkgeverscommissie griffie) 

Besluit
De raad besluit de heren E.K. Horstman respectievelijk R.W. Kooij aan te wijzen als 1e en 2e plaatsvervanger van de burgemeester als voorzitter van de raad ingevolge artikel 77, lid 1 Gemeentewet en als waarnemer van het ambt van de burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester en alle wethouders ingevolge artikel 77, lid 2 Gemeentewet.

Toelichting
De heren E.K. Horstman resp. R.W. Kooij zijn aangewezen als 1e en 2e plaatsvervanger van de burgemeester als voorzitter van de raad ingevolge artikel 77, lid 1 Gemeentewet en als waarnemer van het ambt van de burgemeester bij afwezigheid van de burgemeester en alle wethouders ingevolge artikel 77, lid 2 Gemeentewet.

Bij afwezigheid van de burgemeester wordt zijn ambt namelijk waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder: de locoburgemeester. Wanneer echter ook alle wethouders afwezig zijn wordt de burgemeester in zijn ambt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. De raad kan echter ook besluiten daarvoor een ander raadslid aan te wijzen, hetgeen gebeurt door middel van dit voorstel.

De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Aanwijzen fractievertegenwoordigers

Besluit
De raad besluit per 29 maart 2018 aan te wijzen als fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad:
- de heren mr. S.J.T. Homan en  R. Hafkamp namens de fractie van Gemeentebelangen;
- mevrouw J.H.W. Tiemens – Wijngaards  en de heren ing. J.A.W. de Croon MSc., G.A.J.M. D’Hert en G.A. Rutgers namens VVD-Liberaal2000;
- de dames J.B.H. Boerkamp - Leisink, V.C.J. Groothuis-Beijer en de heren ing. R.M. Arcos Aguilera, C.B. Booster en G.W.F.J. Wolff van Wülfing namens het CDA;
- de heren H. de Graaf en G.H. Nobel namens PvdA-GroenLinks;
- mevrouw drs. A.M. Lasance en de heren P.T.M. Jonkman, I.G. Yildirim, A.F. Liese en G.J. Bruil  namens D66;
- mevrouw C.E. van Duijvenboden namens Lijst Arend.

Toelichting
De raad wijst op voordracht van de fracties fractievertegenwoordigers aan. Zij kunnen namens de desbetreffende fractie deelnemen aan de ronde-tafelgesprekken van de raad. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Hoogte fractiebijdragen per 1 april 2018 

Besluit
De raad stelt de fractiebijdragen vast op € 2.750,-- per fractie en € 220,-- per raadslid  per jaar, met ingang van 1 april 2018.

Toelichting
De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. De hoogte van deze bijdrage is door de raad op 17 december 2007 vastgesteld op € 2.500 per fractie per jaar en € 200,00 per raadslid per jaar. De fractievergoeding is al 10 jaar hetzelfde bedrag. Daarom wordt nu voorgesteld de fractiebijdrages vast te stellen op € 2.750,- per fractie en € 220,- per raadslid per jaar, met ingang van 1 april 2018. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Benoemen leden commissie bezwaarschriften

Besluit
De raad benoemt mevrouw mr. H.M. Ouwehand-den Hartog en de heren mr. P.F.A. Klein en B. Jolink als leden van de commissie voor de bezwaarschriften en besluit een tweetal vacatures open te laten.

Toelichting

De gemeenteraad heeft een commissie ingesteld, die adviseert over ingediende bezwaarschriften op besluiten van de raad. Op grond van de verordening commissie bezwaarschriften artikel 5, lid 1 treden de leden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad. Op 28 maart 2018 treden de leden van de 'oude' gemeenteraad af. Daarmee treden ook de voorzitter en leden van de commissie af. In dezelfde vergadering als de beëdiging van de leden van de 'nieuwe' gemeenteraad, heeft de gemeenteraad de gelegenheid om de leden van de bezwaarschriftencommissie te benoemen.

De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Gedragscode integriteit bestuurders

Besluit
De raad herbevestigt de gedragscode integriteit bestuurders.

Toelichting
Op 26 april 2004 heeft de raad de gedragscode integriteit bestuurders vastgesteld. De gedragscode heeft tot doel de bestuurders een handvat te bieden bij de beoordeling van de vraag welk gedrag, welke houding en/of welke uitlating wel of niet kan. Het is goed aan het begin van een nieuwe zittingsperiode van de raad deze code te herbevestigen. Daarmee bevestigt de gemeenteraad dat geen twijfel mag bestaan dat de betreffende regels nageleefd dienen te worden door raadsleden, wethouders en burgemeester. Op 19 september 2011 heeft de raad besloten dat de gedragscode integriteit ook geldt voor de fractievertegenwoordigers, de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie en de voorzitter en leden van de Bezwaarschriftencommissie. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Instellen commissie Benoeming wethouders 

Besluit
1. De raad besluit de commissie benoeming wethouders conform artikel 2.4 van de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad van Voorst 2018 in te stellen.
2. De raad besluit als leden van de commissie te benoemen, van elke fractie een lid, de volgende raadsleden:
R.R.S. Bosch, J.E. de Weerd, E. van de Zedde, L. Visser,  W.I.J.M. Vrijhoef en A.A. Jansen.
3. De raad besluit dat in het geval onverhoopt een lid niet beschikbaar is, een fractie een ander raadslid binnen de fractie kan aanwijzen.
4. De raad besluit de griffier als secretaris van de commissie aan te wijzen.

Toelichting
Na de gemeenteraadsverkiezingen volgen de coalitiebesprekingen en via de benoeming van wethouders start een nieuw college. Dit raadsvoorstel beoogt de personele invulling van de commissie die tot taak heeft de benoeming van wethouders voor te bereiden, voor besluitvorming in de raad. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Toetsingskader integriteit wethouders en inhuur extern bureau

Besluit
1. De raad stelt het toetsingskader integriteit wethouders en het proces om te komen tot benoeming van de wethouders vast.
2. De raad verzoekt de burgemeester om voor het advies van een extern bureau, als bedoeld in artikel 2.4 1b van de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2018, de heer P. Werkman van het Bureau Integriteit in te huren.

Toelichting
De gemeenteraad stelt uit zijn midden een commissie benoeming wethouders in, conform de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2018 (hierna de Raadsregeling). Voor deze commissie moet een toetsingskader en proces worden vastgesteld. Eveneens volgens de Raadsregeling wordt een extern bureau ingehuurd. Met dit voorstel wordt over beide zaken afspraken gemaakt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen). 

Benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel 

Besluit
De raad benoemt de heer K. Stephan uit Wilp tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel.

Toelichting
Stichting Archipel is de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. Stichting Archipel wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. In dit bestuur moet nu een nieuw lid benoemd worden. Voorgesteld wordt om de heer K. Stephan uit Wilp te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel. De heer Stephan is 41 jaar, woont in Wilp, werkt in het onderwijsveld (beroepsopleidingen) en beschikt over jarenlange bestuurlijke ervaring in onderwijs (gerelateerde) organisaties.

Het voorstel is aangenomen met 18 stemmen voor. De heer R.W. Kooij (VVD-Liberaal2000) heeft zich onthouden van stemming omdat hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel is.

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken.
Hebt u vragen? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen, griffier: 0571-27 92 17 of raad@voorst.nl

Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data