21
dec

Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

Categorieën: Gemeenteraad (21 december 2017)

In de raadsvergadering van 18 december 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: 

Accountantsdiensten 2018 – 2021
Besluit

  1. De gemeenteraad besluit met accountantsbureau Baker Tilly Berk een contract aan te gaan voor de accountantsdiensten voor de jaren 2018 tot en met 2021;
  2. De gemeenteraad besluit de financiële gevolgen in de begroting te verwerken.

Toelichting
Het lopende contract met accountantsbureau Baker Tilly Berk loopt per 1 januari 2018 af, na een tussentijdse verlenging met 1 jaar. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 wordt een nieuwe accountant gezocht. Op de nationale openbare aanbesteding zijn geen inschrijvingen binnengekomen omdat met name de geschiktheidseis tenminste 3 jaren ervaring te hebben als bureau een belemmering bleek. De huidige accountant schreef niet in vanwege een onduidelijkheid in de overeenkomst. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

“Hoe draait de dagbesteding?”, rapport Rekenkamercommissie Voorst 
Besluit 

  1. De raad neemt kennis van het onderzoeksrapport “Hoe draait de dagbesteding?”;
  2. De raad neemt de conclusies en aanbevelingen over en draagt het college op de aanbevelingen die tot de bevoegdheid van het college behoren, ter harte te nemen.

ToelichtingDe Rekenkamercommissie Voorst is een onafhankelijke commissie die onderzoeken uitvoert voor de gemeenteraad. Onderzocht is hoe de indicatiestelling verloopt, wat de doelgroep is die uiteindelijk gebruik maakt van dagbesteding en of de omgeving van de cliënt betrokken wordt. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Motie “PlusOV, je bent er klaar mee!” van Gemeente Belangen
Besluit
De gemeenteraad is van mening dat:

  • het ongewenst is dat verschillende doelgroepen uit de gemeente Voorst, die afhankelijk zijn van Speciaal Onderwijs of behandeling in het Ziekenhuis in Deventer, drie keer zo lang onderweg zijn dan wanneer zij zelfstandig met een auto naar school of ziekenhuis zouden reizen, mede veroorzaakt doordat de gemeente Voorst aan de rand ligt van een regiogrens;
  • zo snel mogelijk moet worden opgelost dat direct betrokkenen uit de verschillende doelgroepen geen gehoor vinden bij PlusOV op het moment dat er (structurele) problemen zijn met het vervoer;

de gemeenteraad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • te inventariseren wanneer een route niet voldoet aan de maximum omrijtijd of maximum reistijd en PlusOV op te dragen deze per direct te herzien;
  • op korte termijn in regionaal verband te regelen dat het overschrijden van een regiogrens geen reden is voor een langere maximum omrijtijd of maximum reistijd en ook deze routes te (laten) herzien;
  • actief te communiceren over de  bemiddelingsfunctie van medewerkers van de Gemeente Voorst inzake PlusOV;
  • de raad maandelijks actief te informeren over het aantal en de soort klachten waarin bemiddeld is en wordt, voor tenminste de eerste 6 maanden en de raad aansluitend een evaluatie aan te bieden.

Toelichting
Een motie is een raadsuitspraak of –opdracht aan het college van burgemeester en wethouders. De motie is aangenomen met 11 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, D66) en 6 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks).

De motie “Onderzoek naar een betere vervoerscentrale” van VVD-Liberaal2000 is verworpen met 4 stemmen voor (VVD-Liberaal2000) en 13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).

De motie “Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV” van VVD-Liberaal2000 is verworpen met  6 stemmen voor: J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij, mr ing G. Schimmel, J.E. de Weerd (VVD-Liberaal 2000), H. de Graaf, G.H. Nobel (PvdA-GroenLinks) en 11 stemmen tegen: I.W.M. Aarnink-Westerbeek, R.R.S. Bosch, R.G.H. Hazelaar, E.K. Horstman, H.G.M. Jansen-Greiving, J.I.H.M. Lubberink (Gemeente Belangen), J.B.H. Boerkamp-Leisink, C.B. Booster, E. van de Zedde (CDA), P.T.M. Jonkman, drs A.M. Lasance, (D66).

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst “Kwaliteit, Verbinding & Duurzaamheid” 
Besluit
De raad stelt de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst “Kwaliteit, Verbinding & Duurzaamheid” vast als structuurvisie.

Toelichting
De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is tot stand gekomen met inbreng van vele bewoners, bedrijven en instellingen. De identiteit van Voorst vormt de basis voor de ruimtelijke keuzes: de kwaliteit van het landschap, de bijzondere cultuurhistorie, de dorpse schaal van de kernen, de krachtige sociale samenhang en duurzaamheid. De visie heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen bezwaren ingediend. Het voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, PvdA-GroenLinks, D66) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000). Het amendement (voorstel tot wijziging van het te nemen raadsbesluit) van VVD-Liberaal2000 op het raadsvoorstel Ruimtelijke Toekomstvisie is verworpen met 4 stemmen voor (VVD-Liberaal2000) en 13 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).

Algemene plaatselijke verordening 2006 
Besluit
De raad stelt de 14e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2006 vast.

Toelichting
Het gaat vooral om technische aanpassingen als gevolg van gewijzigde landelijke wetgeving en van ontwikkelingen in de rechtspraak. Nieuw is dat mensen die honden uitlaten een zakje bij zich moeten hebben, waarmee zij de uitwerpselen kunnen opruimen. Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (Gemeente Belangen, J.E. de Weerd (VVD-Liberaal2000), CDA, PvdA-GroenLinks, D66) en 3 stemmen tegen (J.H. van Amerongen-Elfferich, R.W. Kooij, mr ing G. Schimmel (VVD-Liberaal2000)).

Legesverordening Voorst 2018
Besluit
De raad stelt de Legesverordening Voorst 2018 met bijbehorende tarieventabel 2018 vast.

Toelichting
Een raadsbesluit over de verordening is nodig om op basis hiervan in 2018 de nieuwe tarieven te kunnen innen. Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, R.R.S. Bosch, E.K. Horstman, H.G.M. Jansen-Greiving, J.I.H.M. Lubberink (Gemeente Belangen), VVD-Liberaal2000, CDA, D66 en 3 stemmen tegen (R.G.H. Hazelaar (Gemeente Belangen) en PvdA-GroenLinks).

Verordening Toeristenbelasting Voorst 2018
Besluit
De raad stelt de Verordening toeristenbelasting Voorst 2018 vast.

Toelichting
Een raadsbesluit over de verordening  is nodig om op basis hiervan in 2018 de nieuwe tarieven te kunnen innen.Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening Onroerende-zaakbelastingen Voorst 2018 
Besluit
De raad stelt de Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2018 vast.

Toelichting
Een raadsbesluit over de verordening  is nodig om op basis hiervan in 2018 de nieuwe tarieven te kunnen innen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening Rioolheffing Voorst 2018
Besluit
De raad stelt de Verordening rioolheffing Voorst 2018 vast.

Toelichting
Een raadsbesluit over de verordening  is nodig om op basis hiervan in 2017 de nieuwe tarieven te kunnen innen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2018
Besluit
De raad stelt de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 vast.

Toelichting
Een raadsbesluit over de verordening  is nodig om op basis hiervan in 2018 de nieuwe tarieven te kunnen innen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 4 december 2017
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 4 december 2017 vast.

Toelichting
De raad stelt het verslag ongewijzigd en met algemene stemmen vast (17 stemmen voor en geen stemmen tegen).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier via (0571) 279 217 of raad@voorst.nl

Besluitenlijst van de raad

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data