28
sep

Bestuursrapportage 2018 en Programmabegroting 2019 – 2022

Categorieën: Gemeenteraad (28 september 2018)

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 – 2022:

Visie met ambitie: realisatie binnen een gezond financieel perspectief

De Bestuursrapportage 2018
In de Bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de plannen in het lopende begrotingsjaar en over de financiën. Ten opzichte van de begroting voor 2018 meldt het college een aantal financiële tegenvallers. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds: werd op grond van de meicirculaire nog een ‘plus’ verwacht van € 880.000, op grond van de septembercirculaire moet een ‘min’ worden ingeboekt van € 530.000 waardoor per saldo voor het lopende begrotingsjaar nog sprake is van een toename met € 350.000. Andere financiële ontwikkelingen zijn hogere salarislasten voor het personeel als gevolg van stijging van het werkgeversaandeel in de pensioenpremies (€ 280.000), doorbetaling aan de provincie van de rijksvergoeding voor de kosten van onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van explosieven in het grondgebied van Voorst (€ 390.000), en extra exploitatielasten voor werkvoorzieningschap Delta (€ 228.000). Deze en andere (kleinere) ontwikkelingen leiden tot een financieel nadeel van in per saldo € 720.000. Voor het begrotingsjaar 2018 betekent dit een verwacht negatief begrotingssaldo van afgerond € 1,5 miljoen. Het negatieve resultaat zal met de vaststelling van de jaarrekening over 2018 ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

De programmabegroting 2019 - 2022
De programmabegroting 2019 – 2022 die het college aan de raad presenteert, vormt de neerslag van het coalitieprogramma ‘Visie met Ambitie’ dat de coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en D66 dit voorjaar na de gemeenteraadsverkiezingen zijn overeengekomen. De plannen uit het coalitieprogramma hebben in de programmabegroting een plek gekregen: 

  • het versterken van het woningaanbod voor een- en tweepersoons huishoudens
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente en het samenstellen van een integraal mobiliteitsplan
  • het verder invulling geven aan het Addendum Duurzaamheid uit 2016 en zo toewerken naar een energieneutrale gemeente in 2030
  • het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente
  • het realiseren van het brede transformatieprogramma dat is voortgekomen uit het project ‘Voorst onder de Loep’
  • het bevorderen van een gezonde en sportieve levensstijl van jeugdigen
  • het verbeteren van de schuldhulpverlening
  • het bieden van een plek op de werkvloer aan degenen die nog buiten het arbeidsproces staan
  • invulling geven aan burgerparticipatie door ruim baan te geven aan initiatieven vanuit de samenleving
  • het renoveren van het gemeentehuis tot een eigentijds, energieneutraal en esthetisch aansprekend ‘huis der gemeente’, dat als goed voorbeeld kan dienen voor verduurzaming van gebouwen in de gemeente

Het college stelt met tevredenheid vast dat, ondanks de tegenvallers gemeld in de Bestuursrapportage, de realisatie van het coalitieprogramma (met een daarvoor noodzakelijke uitbreiding van de ambtelijke organisatie) kan plaatsvinden binnen een gezond financieel perspectief: het verwachte forse begrotingstekort in 2018 van € 1,5 miljoen wordt teruggebracht tot een verwacht tekort van € 317.000 in 2019, met in de jaren daarna begrotingsoverschotten van € 80.000 in 2020 oplopend naar € 885.000 in 2022. Dit perspectief is weliswaar minder positief dan het college met de Prioriteitennota dit voorjaar presenteerde, maar biedt niettemin nog zodanige financiële ruimte in het meerjarig perspectief dat mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen of tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat de realisatie van het coalitieprogramma in gevaar komt. En dat schept vertrouwen in de toekomst!

De Bestuursrapportage en de Programmabegroting staan geagendeerd voor de ronde tafelgesprekken van maandag 8 oktober om 19.30 uur. De raadsbehandeling zal plaatsvinden in de vergadering van de gemeenteraad van maandag 29 oktober vanaf 10.00 uur. Definitieve besluitneming vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 12 november vanaf 19.30 uur.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data