21
mrt

Herinrichtingsplan Rijksstraatweg dorp Voorst vastgesteld

Categorieën: Wonen (21 maart 2018)

Het college van Burgemeester en wethouders heeft 13 maart het herinrichtingsplan voor de Rijksstraatweg in het dorp Voorst vastgesteld. Hierbij heeft het college de laatste reacties van burgers en ondernemers beoordeeld. Het eindresultaat kunt u hier zien. 

Herinrichtingsplan ruim bekeken
Ruim honderd belangstellenden hebben in februari tijdens de drie inloopsessies het herinrichtingsplan bekeken en – onderling en met medewerkers van de gemeente – besproken . Het plan, de toelichting hierop en de visualisatie was ook digitaal te bekijken op de site van de gemeente Voorst. Achter het dorpshuis lag een proefvak met gebakken klinkers voor de weg, uitrit en stoep voor een realistisch beeld van de voorgestelde inrichting.

Reacties burgers beoordeeld
Burgers en ondernemers zijn positief over het getoonde herinrichtingsplan. Begrijpelijk is dat een aantal zich zorgen maakt over de overlast tijdens de uitvoering. Tot 1 maart was er gelegenheid te reageren op het plan. Er zijn 24 reacties ingediend met een verzoek tot kleine aanpassing van het plan, tip of vraag. De meeste van deze reacties hebben betrekking op de plaats van een boom, lichtmast, bord of uitrit. De reacties zijn door het college getoetst aan de uitgangspunten van het ontwerp en waar mogelijk opgenomen in het definitieve plan indien ze hieraan geen afbreuk doen. Klinkerverharding doortrekken tot aan het tankstation is daarom niet gehonoreerd.

Mogelijke plekken/aansluitende erven voor (afwijkende) inrichting
In het definitieve plan zijn plekken aangegeven die (door hun ligging, uitstraling of het gebruik) voor een afwijkende inrichting in aanmerking komen. Een aantal eigenaren heeft hierop positief gereageerd. Met deze eigenaren maakt de gemeente afspraken om deze plekken zo in de uitvoering mee te nemen.

Start uitvoering gepland voor begin 2019
Na de openstelling van de rondweg N345 om Voorst (eind 2018) start aansluitend de uitvoering van de herinrichting. Dit is volgens planning in het 1e kwartaal van 2019. Tijdens de herinrichting worden kabels en leidingen, riool en overige ondergrondse voorzieningen gelijk, waar nodig, vervangen en voor de toekomst geschikt gemaakt. Kabelexploitanten kunnen meeliften met deze werkzaamheden. Het hemelwater wordt van het riool afgekoppeld. Over laadpalen in de kern komt later dit jaar meer duidelijkheid, hiervoor loopt momenteel een uitvraag.

Overlast tijdens uitvoering beperken
U kunt meedenken om overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Er is een concept faseringsplan opgesteld voor de uitvoering zodat de winkels en de voorziening zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Dit faseringsplan met toelichting kunt u hier bekijken. U kunt nog tot 1 mei op dit faseringsplan reageren en tips geven voor de uitvoering. Bij de selectie van de aannemer straks is fasering en beperking van de overlast ook een belangrijk onderdeel.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting van de Rijksstraatweg dorp Voorst: www.voorst.nl/herinrichtingvoorst. Hebt u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst: Henk Bolderman h.bolderman@voorst.nl, 0571-27 93 72 of Teun Groothedde t.groothedde@voorst.nl, 0571-27 93 71. 

Herinrichtingsplan Rijksstraatweg dorp Voorst vastgesteld

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data