11
jun

Raadsvergadering op maandag 17 juni om 10.00 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

Categorieën: Gemeenteraad, Uitgelicht (11 juni 2019)

Let op: afwijkend aanvangstijdstip

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn. Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2018, het voortgangsbericht 2019 en de prioriteiten voor 2020. Ook worden in deze vergadering  door de fracties algemene politieke beschouwingen op het komende begrotingsjaar uitgesproken. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune. Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 wordt gesproken over:

 • Benoeming leden welstandscommissie [besluit]
 • Aanwijzen functionaris gegevensbescherming [besluit]
 • Verantwoording fractiebijdragen 2e t/m 4e kwartaal 2018 [besluit]
 • Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
 • Bestemmingsplan  Molenstraat 33, Twello [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 mei 2019 [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 27 mei 2019 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2019 [besluit]
 • Jaarstukken 2018 gemeente Voorst  [finaal debat en besluit]
 • Afbouwregeling papierinzameling 2019 [financiële effecten in Voortgangsbericht; finaal debat en besluit]
 • Voortgangsbericht 2019 [finaal debat en besluit]
 • Prioriteitennota 2020 [verkennende debatten aan de hand van door de fracties aangedragen agendapunten; de finale debatten en besluiten zijn voorzien voor de raadsvergadering van 24 juni 2019]

  • Regionale Energie Strategie
  • Burgerparticipatie
  • Beleid karakteristieke gebouwen
  • Twello Centrum
  • Cleantech Icoon A1
  • 75 jaar vrijheid
  • Evenementenborden
  • Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023
  • Tijdelijke huisvesting t.b.v. Veluws College Twello
  • Inzet cultuurcoach
  • Bibliotheek
  • Lokale Omroep Voorst
  • Onderwijsachterstandenbeleid
  • Jeugdhulpverlening en Wmo
  • Legestarieven en evenementen
  • Tijdelijke huisvesting gemeentehuis
  • Uitbesteden werkzaamheden, waaronder de  buitendienst
  • Kosten overhead per beleidsterrein
  • Ketenmanagement: zaakgericht werken, digitalisering archief, ketenmanagement bij preventie

 • Begrotingen gemeenschappelijke regelingen [voorhangprocedure; finaal debat]

  • PlusOV: Financiële stukken, vereveningssystematiek en uittredingskosten  “DAZ-gemeenten”
  • Delta: Gewijzigde begroting 2019, begroting 2020 en jaarstukken 2018
  • Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken
  • Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2020, jaarstukken 2018 en gemeentelijk handhavingsjaarverslag 2018
  • Regio Stedendriehoek: Begroting 2020 en jaarstukken 2018
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2020 en jaarstukken 2018

 • PlusOV; wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit [finaal debat]
 • Delta: Toekomstvisie en uitwerking organisatiemodel voor Wsw-populatie van Voorst [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier

In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 

 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data