11
sep

Ronde-tafelgesprekken maandag 11 september 2017

Categorieën: Gemeenteraad (11 september 2017)

Op maandag 11 september 2017 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen van 25 september 2017.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, 

e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan  op de agenda:
Maandag 11 september  19.30 uur (raadzaal) 
1. Notitie Cliëntondersteuning

Met de transities in de zorg van 2015 zijn veel extra taken bij de gemeente gekomen en wordt met veel burgers gesproken over vormen van hulp. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan daarbij van groot belang zijn. De wetgever heeft dit daarom in de Wet maatschappelijke ondersteuning opgenomen. In de notitie Cliëntondersteuning worden de stand van zaken, de visie en de verbeterpunten weergegeven.

2. Evaluatie schuldhulpverlening

Het college informeert de gemeenteraad met deze raadsmededeling over de evaluatie van de schuldhulpverlening. 

De gemeente Voorst biedt schuldhulpverlening aan burgers die tijdelijk, of voor langere tijd, niet meer in staat zijn om zelf hun huishoudboekje op orde te krijgen. Het proces van schuldhulpverlening verloopt goed. De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van een nieuwe kadernota. 

3. Inkoopnota maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen sociaal domein 2019

De huidige raamovereenkomsten voor de maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen voor de domeinen jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke opvang en beschermd wonen GGZ worden voor 2019 en verder opnieuw aanbesteed, in samenwerking met (op onderdelen) 8 andere gemeenten. In de eerste behandelingsronde in de gemeenteraden zijn zienswijzen ingediend die tot wijzigingen hebben geleid en daarom wordt de inkoopnota nu opnieuw besproken. 


Maandag 11 september  19.30 uur (trouwzaal)
1. Uitvoeringsagenda woonvisie en afhandeling moties

Deze raadsmededeling informeert de gemeenteraad over de nadere uitwerking van de woonvisie en de afhandeling van twee moties. De uitvoeringsagenda is door het college vastgesteld. Per pijler wordt gemeld wat het college precies gaat doen, met wie hij dit wil oppakken en wanneer de uitvoering plaatsvindt. De motie 'jongerenhuisvesting in de woonvisie' is hierin meegenomen. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag uit de nog openstaande motie 'lage huren' uit 2015.

2. Verlenging zendtijdtoewijzing Lokale Omroep Voorst 

Het college stelt voor om een positief advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen over de vraag of de Stichting LOV voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 aan een lokale omroep stelt. 

3. Archiefverordening Voorst 2017 

Het college stelt voor om de Archiefverordening Voorst 2017 vast te stellen. De benoeming van een gemeentearchivaris per 1 juli 2017 biedt daarbij een extra element voor een goed en sterk archiefbeheer en mede daarom verwacht het college dat een tweejaarlijkse verantwoording van de archieftaken kan volstaan.

4. Begrotingswijziging Regio Stedendriehoek 2017 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft het college verzocht de gemeenteraad te informeren over een voorgenomen begrotingswijziging, zodat de raad eventuele zienswijzen hierover kenbaar kan maken. Een 2-tal reserves vallen vrij en worden toegevoegd aan het budget bereikbaarheid.


Meer informatie
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier.  
In de raadzaal en trouwzaal  is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier,  (0571) 279 217 of raad@voorst.nl

Ronde-tafel gesprekken maandag 11 september 2017

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data