12
okt

Ronde-tafelgesprekken maandag 16 oktober 2017

Categorieën: Gemeenteraad (12 oktober 2017)

Op maandag 16 oktober 2017 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen van 30 oktober (10.00 uur) en 13 november (19.30 uur).

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken  in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387,
e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan  op de agenda:

Maandag 16 oktober  19.30 uur (raadzaal) 

 1. Bestuursrapportage 2017, inclusief Monitor Sociaal Domein en Voortgangsrapportage actieplan Huisvesting Integratie & Participatie statushouders
  Met de Bestuursrapportage 2017 wordt de raad over de realisatie van de begroting 2017 in de eerste acht maanden van het begrotingsjaar geïnformeerd. Wat betreft de financiën meldt het college een meevallend (tussen)resultaat van per saldo ruim € 266.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds en hogere dividendinkomsten.
  In de lokale monitor Sociaal Domein worden trends zichtbaar gemaakt, als aanvulling op de informatie die te raadplegen is via de website www.waarstaatjegemeente.nl. De monitor gaat niet in op individuele personen, casuïstiek of beleid.
  De Voortgangsrapportage doet beknopt verslag van de voortgang in de uitvoering van het Actieplan huisvesting, integratie en participatie statushouders. Deze meldt o.a. dat per 1 september nog 1 gezin op de wachtlijst staat voor huisvesting. 

Maandag 16 oktober  21.00 uur (raadzaal)

 1. Meerjarenprogrammabegroting 2018– 2021
  De Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 is het tweede document in de planning & control-cyclus voor het jaar 2018, na de Prioriteitennota 2018 die de raad op 19 juni 2017 heeft vastgesteld. Met deze Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 stelt de raad de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2018 vast. Het financiële meerjarenperspectief laat positieve saldi zien voor de jaren 2018 tot en met 2021 van respectievelijk € 536.500, € 683.800, € 786.900 en
  € 1.022.600.
 2. Aanpak hondenpoepoverlast in de gemeente Voorst
  Op 19 juni 2017 heeft de raad de motie "Laten we er iets aan doen" aangenomen waarin het college werd opgedragen om voor de begrotingsbehandeling minimaal drie opties voor te leggen hoe de overlast van hondenpoep teruggedrongen kan worden. In deze raadsmededeling worden drie mogelijkheden benoemd, waar de raad uit kan kiezen: (1) intensiveren communicatie; (2) plaatsen en legen van extra afvalbakken; (3) handhaven Algemene plaatselijke verordening (Apv) door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), plaatsen afvalbakken en aanleg hondenpoepveldjes.
 3. Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2016 – 2025 Cleantech Regio
  Het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) is in ontwerp klaar. De provincies hebben tijdens het bestuurlijk overleg op 15 maart 2017 aangegeven het voorstel als goede basis te zien voor de definitieve afspraken. Aan de colleges van de regiogemeenten is gevraagd de gemeenteraden te consulteren, zodat de colleges het ontwerp RPB in november 2017 ter vaststelling aan kunnen bieden aan de colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel.

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier.
 • In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier, (0571) 279 217 of raad@voorst.nl

Ronde-tafelgesprekken maandag 16 oktober 2017

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data