19
jan

Ronde-tafelgesprekken maandag 22 januari 2018

Categorieën: Gemeenteraad (19 januari 2018)

Op maandag 22 januari 2018 heeft de gemeenteraad weer  ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen van 5 februari 2018.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in de ronde-tafelgesprekken aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.

De volgende onderwerpen staan  op de agenda:

Maandag 22 januari 19.30 uur  (raadzaal)  

 1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor pluimvee- en constructiebedrijf aan de Bekendijk 3 Terwolde
  De eigenaar van het perceel aan de Bekendijk 3 in Terwolde heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor zijn pluimvee- en constructiebedrijf. Door deze omgevingsvergunning moet de bouw van vier nieuwe pluimveestallen met meer dieren en het verplaatsen van de constructiewerkplaats op het perceel mogelijk worden. De ontwikke-ling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied en daarom heeft het college een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) nodig van de raad. Pas als de raad een ontwerp-vvgb afgeeft voor dit plan, kan het colle-ge de procedure voortzetten.
 2. Prestatieafspraken IJsseldal Wonen 2018, Kwalitatieve en kwantitatieve rapportage uitvoeringsagenda Woonvisie en Prestatieafspraken Habion en Woonzorg Nederland
  Het college geeft hiermee een overzicht van de stand van zaken van de prestatieafspraken voor 2017 met IJsseldal Wonen en de Huurdersbelangenvereniging. De afspraken voor 2018 borduren grotendeels voort op de afspraken voor 2017. De prestatieafspraken gaan onder meer over betaalbaar- en beschikbaarheid van woningen, nieuw-bouw van sociale huurwoningen, huisvesting van specifieke doelgroepen en verduurzaming van het woningbezit. Ook de meerjarige prestatieafspraken met de landelijke partijen Habion en Woonzorg zijn bijgevoegd.
  In de rapportage uitvoeringsagenda biedt het college een overzicht van de feiten en cijfers op het gebied van wo-ningbouw en wordt de raad geïnformeerd over het rapport 'Woonvoorkeuren van jongeren in de gemeente Voorst'.

Maandag 22 januari 19.30 uur (trouwzaal)

 1. Klanttevredenheidsonderzoek Tribuut Belastingsamenwerking
  Het college meldt dat Tribuut op het punt van de klanttevredenheid een voldoende tot een ruime voldoende scoort; voor e-mail contacten scoort Tribuut het cijfer 6,0; en voor telefonische contacten scoort Tribuut het cijfer 7,2. Omdat de afgesproken norm voor 2017 is gesteld op het cijfer 6,5, voldoet de klanttevredenheidsscore van Tribuut, met een gemiddelde van 6,6, aan die norm. Tribuut ziet in de uitkomsten van het onderzoek voldoende aanknopingspunten om daarmee verder aan de slag te gaan.
 2. Beantwoording vragen Omgevingsagenda 2.0 Cleantech Regio
  In september 2016 is de Omgevingsagenda 2.0 van de Cleantech Regio behandeld in de Raad. Na die bespreking waren 2 vragen niet beantwoord. Het college beantwoordt deze vragen nu met tussentijdse resultaten die de regio in oktober aan het Dagelijks Bestuur van de regio heeft gegeven, met aanvullende specifieke informatie voor Voorst.
 3. Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord en Oost Gelderland
  Het Dagelijks Bestuur van de GGD-NOG is verplicht de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 in de Uitgangspuntennota te sturen aan de gemeenteraden van de 22 deelnemende gemeenten, met de vraag om hierop te reageren. Het doel is het mogelijk maken van tijdige sturing over de GGD-NOG begroting 2019. De kern-boodschap: het bestaande beleid wordt voortgezet, in afwachting van de nieuwe bestuursagenda voor de periode 2018-2022.
 4. Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) en Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voorst
  Al geruime tijd werkt de gemeente Voorst aan een verdere digitalisering van gemeentelijke bekendmakingen van besluiten. De gemeente sluit aan op de zogenaamde "DROP", Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Het gaat om een landelijke digitale voorziening die is gemaakt om onder andere overheidsbesluiten bekend te maken (via de landelijke website www.overheid.nl). De gemeente Voorst is in december 2017 op DROP aangesloten. Het is daarbij nodig dat de raad een "Verordening elektronische kennisgeving" vaststelt. 

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier
 • In de raadzaal en trouwzaal  is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl.  
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier,  (0571) 279 217 of raad@voorst.nl.   

Ronde-tafelgesprekken maandag 22 januari 2018

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data