2
sep

Rondetafelgesprekken maandag 9 september 2019

Categorieën: Gemeenteraad ( 2 september 2019)

Op maandag 9 september 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op maandag 23 september 2019. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal en de trouwzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 9 september 19.30 uur  (raadzaal) 

 1. Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022
  Met de kadernota wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om één keer in de vier jaar een nieuw plan schuldhulpverlening vast te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Rekenkamercommissie en de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning hebben adviezen aangereikt en de gemeenteraad heeft opgedragen om het proces van preventie op te nemen.

Maandag 9 september 19.30  (trouwzaal)

 1. Integraal Wegenplan (IWP) Voorst 2020 – 2024 
  In het IWP Voorst 2020-2024 worden het beleid, de uitvoering en de financiële onderbouwing gegeven voor het wegbeheer en wegreconstructies. Het IWP Voorst 2020-2024 is een actualisatie van het vorige beleidsplan en het college stelt voor sober en doelmatig te blijven werken.

 2. Evaluatie effect maatregelen beperking overlast hondenpoep 
  Hondenpoep is een irritant probleem dat ergernis geeft bij veel van onze inwoners. De gemeenteraad heeft in een motie gevraagd om maatregelen, in overleg met de dorpsbelangenverenigingen, en om het effect van de maatregelen te evalueren en hierover te informeren. 

Maandag 9 september 21.00 uur  (raadzaal) 

 1. Procesevaluatie Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie 
  In de periode tussen oktober 2015 en september 2016 is er een inspiratiedocument opgesteld door de Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst. Dit document gold als opmaat voor een nieuwe omgevingsvisie, de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst, die de gemeenteraad op 18 december 2017 heeft vastgesteld. In deze Denktank hebben elf Voorsternaren deelgenomen op persoonlijke titel. Zij hebben hun ideeën en opvattingen over de toekomst van de gemeente Voorst in het 'Inspiratiedocument Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst' weergegeven. Het werken met een participatievorm als een Denktank was een experiment en was nieuw voor de gemeente Voorst. Daarom is het proces rondom de Denktank geëvalueerd.

 2. Oriëntatienota samenwerkingsverbanden 
  In de raadsvergadering van 1 april 2019 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van Robert Bosch over gemeentelijke samenwerkingsverbanden vastgesteld. Het raadsbesluit draagt het college op om op basis van de voorstellen in het initiatiefvoorstel een oriëntatienota over samenwerkingsverbanden samen te stellen. Deze oriëntatienota bevat nog geen voorstellen maar heeft een oriënterende strekking, omdat het kabinet een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in voorbereiding heeft die raakt aan de kern van het initiatiefvoorstel. 

Maandag 9 september 21.00  (trouwzaal)

 1. Programma Water 2020 – 2025 (2019-40752)
  Het programma Water beschrijft de gemeentelijke watertaken en zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) en geeft de visie van het college op het gebied van oppervlaktewater, de beken, weteringen en de IJssel. Daarnaast bevat het al de juridische benodigde informatie om als opvolger van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 te dienen. 

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier 
  In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387  of raad@voorst.nl  
Gemeenteraad Voorst Rondetafelgesprekken
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data