Asbest en Slopen

Asbest is een kankerverwekkend materiaal en is de verzamelnaam voor verschillende soorten kleine, naaldachtige vezels. Ze zijn sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld als golfplaten voor schuurtjes of als dakbeschot. Zolang het materiaal waar asbest in zit heel blijft, komen er geen asbestvezels vrij in de lucht en is er geen risico voor uw gezondheid. Daarom is het meestal beter om materiaal met asbest te laten zitten totdat het bij een verbouwing, renovatie of sloop veilig kan worden weggehaald.

Verbod op asbestdaken

De rijksoverheid wil een landelijk verbod op asbestdaken. De verwachting was dat dit verbod per 2024 in zou gaan, maar het laatste nieuws (4 juni 2019) is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft verworpen. Of het verbod er komt, en wanneer, is momenteel onbekend.

Van door ouderdom verweerde daken kan asbest vrijkomen en in de omgeving terechtkomen. Ook bestaat het risico op asbestbranden, met vaak hoge opruimkosten en veel bezorgdheid bij omwonenden als gevolg. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Daarbij gaat het om alle asbestdelen die met de buitenlucht/regen in aanraking komen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering. Uiteraard voert u de werkzaamheden uit nadat een sloopmelding is ingediend en door de gemeente Voorst is geaccepteerd.

Brief aan eigenaren

Omdat het uw zorgplicht is als eigenaar van asbestdaken, bent u ook verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Sinds 2017 is de gemeente bezig met een inventarisatie van alle asbestverdachte daken in de gemeente Voorst. Dit doen wij in samenwerking met de provincie Gelderland. De resultaten van de inventarisatie kunt u hier raadplegen:

https://www.gelderland.nl/Asbestdakenkaart

Alle eigenaren van bij ons bekende verdachte daken, hebben inmiddels van ons een brief ontvangen. Wij zijn nog steeds bezig met het bezoeken van asbestdakeigenaren (al dan niet op afspraak).

Contactpersoon gemeente Voorst

Voor vragen over het project "Voorst asbestvrij" en voor vragen in het algemeen over asbest neemt u contact op met Twan Pulles. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 55. Hij informeert u op locatie bij u thuis of bij uw bedrijf nader over de te nemen stappen en planning. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar asbestdaken@voorst.nl. 

Asbest binnen 

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Dit is bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking. Zolang het materiaal waar asbest in zit heel blijft, komen er geen asbestvezels vrij. Er is dan geen risico voor uw gezondheid. Daarom is het vaak beter om materiaal met asbest te laten zitten totdat het bij een verbouwing, renovatie of sloop veilig  wordt weggehaald.

Asbest laten verwijderen

In principe wordt asbest alleen verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Zij doen dit aan de hand van een asbestinventarisatierapport dat alleen opgesteld mag worden door een eveneens gecertificeerd bedrijf. Gecertificeerde asbestinventarisatie en -verwijderingsbedrijven vindt u op de website van de stichting Ascert. Vóórdat u asbest laat verwijderen moet u altijd een melding indienen bij de gemeente. U heeft namelijk vooraf toestemming nodig.

Zelf asbest verwijderen

Uit of bij uw eigen woning mag u in sommige gevallen zelf asbest weghalen, maar alleen als dat op een veilige manier gebeurt en er vooraf een sloopmelding is ingediend bij de gemeente. Dit geldt mogelijk als:

  • het gaat om maximaal 35 m² asbestplaten, vloertegels of vloerbedekking per kadastraal perceel;
  • u het materiaal zonder beschadiging kunt weghalen, zoals losse vloertegels, niet-gelijmde vloerbedekking of vastgeschroefd plaatmateriaal;
  • het uitsluitend gaat om ‘hechtgebonden’ asbest;
  • er geen sprake is van bedrijfsmatig gebruik van uw perceel.

Informeert u bij de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u bij uw sloopmelding geen asbestinventarisatierapport in te dienen. Wij vragen u achteraf het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal in te dienen, waaruit blijkt dat dit op de juiste wijze is afgevoerd. Let u erop dat een dakoppervlakte groter dan 35 m² niet in twee delen, door uzelf, wordt verwijderd. De hoeveelheid groter dan 35 m² moet altijd door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.

Asbestdak zonder dakgoot

Als er sprake is van een asbestdak zonder dakgoot, is er langs de dakranden misschien sprake van verontreiniging door asbestdeeltjes. Vooral bij een onverharde bodem, ontstaat een inspoelzone van regenwater. Deze zone is mogelijk verontreinigd geraakt met asbestvezels door verwering van de asbestplaten en afspoeling van asbestvezels met het regenwater. Uit landelijk onderzoek blijkt dat deze verontreiniging meestal voorkomt in een strook van circa 1 m breed en tot een diepte van maximaal 10 cm. Wij adviseren u om deze toplaag af te laten graven door het asbestverwijderingsbedrijf en het materiaal als asbesthoudend afval af te laten voeren (in de bigbags). U laat dit uitvoeren vóórdat er bijvoorbeeld graafwerkzaamheden uitgevoerd worden in deze strook grond. Op deze manier wordt voorkomen dat de asbestverontreiniging vermengd raakt met andere grond of verspreid wordt over de rest van het terrein. Op grond van de zorgplicht (artikel 13 van de Wet bodembescherming) rust op iedereen de verplichting om verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen. Als u ervoor kiest om de toplaag af te laten graven en dit wordt beschreven in het werkplan en in de vrijgaveverklaring, dan registreren wij de locatie als onverdacht voor asbestverontreiniging in ons systeem. Als sanering van de toplaag niet zinvol of niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de bodem verhard is, omdat er recent al gegraven is of omdat er bomen staan die behouden moeten blijven, dan horen wij dat graag van u. 

Voor meer informatie over dít onderwerp, neemt u contact op met Waldo Ogg. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 46.

Overige sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden waarbij geen sprake is van asbest, maar waarbij wel meer dan 10 m³ sloopafval wordt verwacht, moet u ook vooraf melden bij de gemeente. Ook daarvoor heeft u toestemming nodig middels een sloopmelding.

Indienen sloop(asbest)melding

Via de website www.omgevingsloket.nl dient u een melding in bij de gemeente. Wij beoordelen een melding pas als alle benodigde gegevens zijn bijgevoegd:

  • volledig ingevuld formulier
  • duidelijke situatietekening
  • foto’s van het te slopen bouwwerk
  • asbestinventarisatierapport type A (niet ouder dan drie jaar) als er sprake is van asbest
  • in sommige gevallen een sloopveiligheidsplan, quickscan flora en fauna, archeologisch-, bodem- of geluidsonderzoek
  • eventueel andere nader te bepalen rapportages

Nadat uw melding is beoordeeld en goedgekeurd sturen wij u een brief en nadere voorschriften. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig doorleest.

Subsidie verwijderen asbest dak

Tot eind 2018 was er een landelijke subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het budget voor deze subsidie is inmiddels op, er kan geen subsidie meer aangevraagd worden. Naar verwachting komt er ook geen nieuwe subsidieregeling.

De gemeente Voorst heeft wel een asbestlening. Ook kunnen inwoners maximaal 35 m2 asbest gratis inleveren bij de milieustraat in Deventer.

Al begonnen?

Bent u aan het klussen en komt u asbest tegen? Stop dan direct met de werkzaamheden en bel de gemeente Voorst 0571-27 93 55.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ali den Boer, haar telefoonnummer is 0571-27 98 08 of met Twan Pulles, zijn telefoonnummer is 0571-27 93 55. Ook onder 'Downloads' vindt u aanvullende informatie.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data