Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning

De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) in de gemeente Voorst is een onafhankelijke overlegraad van de gemeente die het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviezen geeft op het gebied van de sociale zorg.

Wettelijk kader 

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is opgenomen op welke wijze burgers, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. 

Visie CMO Voorst

Voorst is een zorgzame gemeente, een gemeente waar de belangen van de kwetsbare groepen voorop staan in het organiseren van zorg en waar de burgers op hun beurt ook zorgzaam zijn naar elkaar. De toegang tot de zorg is helder en eenvoudig, benodigde regelingen zijn goed op elkaar afgestemd en, vooral ook, goed te begrijpen voor diegene die er mee in aanraking komen. Alle mensen doen mee, worden gestimuleerd door een open en transparante houding van de gemeente. 

Het werkveld wordt gezien als een driehoek: politiek – uitvoering – cliënten/CMO. Deze driehoek moet een organisch verband worden ten dienste van de burger die een beroep doet op de dienstverlening.

Wat zijn we

De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning is een participatieraad. De CMO is een onafhankelijke adviesraad of adviesorgaan die binnen het Sociaal Domein (zorg, welzijn, werk en inkomen) gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van Burgemeester & Wethouders. 

De leden van de raad zijn onafhankelijke inwoners van de gemeente Voorst. Zij hebben kennis van en interesse in de gebieden waarover de raad advies geeft, dan wel om advies wordt gevraagd. De leden doen dit als vrijwilliger.

Wat willen we

De CMO streeft er naar dat alle inwoners, ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. De CMO werkt volkomen onafhankelijk van de gemeente. De CMO raad vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de samenleving. 

Doelgroepen - Beleidsvelden

De CMO spreekt de gemeente aan op verantwoordelijkheid om voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gehele gebied van het Sociaal Domein van Zorg, Welzijn, Werk en inkomen. Het gaat vooral over onderwerpen die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet (PW), de Jeugdwet (JW) Passend Onderwijs en het leerlingenvervoer. 

Samenwerking

De CMO kan optimaal functioneren wanneer zij (tijdig) geïnformeerd wordt over wat er speelt op alle levensterreinen in de samenleving van de gemeente. Zij onderhoudt daarom een netwerk van maatschappelijke organisaties

 • Cliëntenraden zorginstellingen en uitvoeringsinstellingen
 • Maatschappelijke organisaties waaronder de ouderenbonden, vrouwenorganisatie,  naastenhulp, mantelzorgorganisaties, Mens en Welzijn Voorst, de Zonnebloem
 • Jongerenwerk, jongerenorganisaties, sportorganisaties
 • Kerken
 • Lokale belangenorganisaties, (dorpsbelang)
 • Werkgevers
 • Maatschappelijk Netwerk Voorst

Daarnaast organiseert CMO expertmeetings en andere vormen van raadpleging tijdens haar bijeenkomsten om zo goede adviezen aan de gemeente te kunnen geven die direct voortkomen uit de samenleving. 

In het werkplan staan o.a. vermeld:

 • Mantelzorg
 • Armoedebeleid
 • Basismobiliteit w.o. leerling vervoer
 • Beleidsregels WMO, Participatie en Jeugdwet
 • Monitoring en rapportage door de gemeente
 • Klanttevredenheid

Ook vindt er overleg en afstemming plaats met andere WMO-raden binnen de regio. Op het terrein van werk en inkomen is sprake van afvaardiging in het regionaal overlegorgaan.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data