Overleg gemeente

De CMO gaat er vanuit dat de gemeente Voorst 

 1. de doelen van maatschappelijke participatie zo goed mogelijk probeert te bereiken en dat zij de bestaande wet- en regelgeving op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en werk- en inkomen optimaal benut om deze doelen te bereiken.
 2. Die ondersteuning biedt om onze rol zo effectief mogelijk te vervullen door middel van periodiek maandelijks overleg inclusief tijdige agendering en het beschikbaar stellen van adequate informatie.

Bij dit overleg wordt de gemeente vertegenwoordigd door een of meerdere beleidsmedewerkers. Situationeel overleg en afstemming vindt ook plaats met de verantwoordelijk wethouder(s).

De CMO wordt in staat gesteld het beleid van de gemeente Voorst op de volgende aspecten te beoordelen: 

 1. Versterkt het beleid de “regie over het eigen leven”, inclusief de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner?
 2. Zorgt het beleid ervoor dat iedereen kan meedoen, ongeacht inkomen, ziekte, handicap en andere belemmeringen?
 3. Bevordert het beleid de gezondheid en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen?
 4. Zorgt het beleid ervoor dat risicogroepen worden bereikt, zodat ze daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen? Mede omdat kwetsbaren problemen hebben op meerdere leefgebieden maar geen gebruik maken van voorzieningen.
 5. Worden de middelen i.c. het geld van de gemeente effectief en efficiënt ingezet?
 6. Wordt het probleem integraal en systematische aangepakt?
 7. Wordt er gebruik gemaakt van preventie en vroeg signalering?
 8. Zijn de resultaten van het beleid meetbaar en controleerbaar (monitoring – rapportage)?
 9. Is de communicatie naar de burger voldoende?
 10. Voldoet het beleid aan het compensatiebeginsel en aan het principe van de kanteling? 

Overleg 2018

Benieuwd naar de vergaderingen van de CMO in 2018? Op de pagina Vergaderingen vindt u meer informatie.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data