Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Het coronavirus heeft grote impact op het bedrijfsleven. Op deze pagina vindt u informatie over regelingen vanuit de gemeente Voorst en de regelingen van het rijk.

Actuele informatie

Voor de meest actuele landelijke informatie over het coronavirus en ondernemerschap, kunt u terecht op de volgende drie websites:

Het meest actuele nieuws binnen onze gemeente of regio kunt u op de coronavirus-pagina vinden op deze website. Daarnaast geven de websites van VNO-NCW en MKB Nederland goede informatie voor werkgevers.

NOC-NSF heeft vanwege de versoepeling van de maatregelen een protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd opgesteld. 

Coronaloket

Daarnaast hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket is informatie beschikbaar over welke regelingen er bestaan, hoe te  handelen in specifieke situaties en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117.

Branches

Ook de koepels van het bedrijfsleven verstrekken goede branche specifieke informatie. Denk hierbij onder andere aan:

Lokale regelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijk aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Zie deze pagina voor meer informatie.

U kunt dit ook zelf checken op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de “krijg ik tozo check”. Bij vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met Henriette Witteveen  via 0571 27 92 96 of e-mail naar h.witteveen@voorst.nl.

Tozo-2 

Met ingang van 2 juni 2020 kunnen ondernemers de Tozo-2 aanvragen over de periode 1 juni 2020 t/m 30 september 2020. In tegenstelling tot Tozo-1 vindt bij aanvraag een partnertoets plaats. Het inkomen van de partner dus wordt meegenomen in de beoordeling. Er zijn twee aanvraagformulieren: 

  1. Aanvraagformulier Tozo-2 als verlenging op Tozo-1 - dit formulier is geschikt voor ondernemers die al eerder aanspraak hebben gemaakt op de Tozo-1 regeling
  2. Aanvraagformulier Tozo-2 als nieuwe aanvraag - dit formulier is geschikt voor ondernemers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de Tozo-1 regeling

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,-. De lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar en kent een rentepercentage van 2%. Na het invullen van het aanvraagformulier neemt BTBedrijfsadvies contact met u op. Dit bedrijf adviseert ons over uw aanvraag. Ons streven is om binnen vier weken uw aanvraag af te handelen.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.

Overige ondersteuning (niet-bbz)

Het kan zijn dat u wel als zelfstandige activiteiten onderneemt maar toch niet voor de inkomensondersteuning in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld als voor u niet de voorwaarde geldt om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of als u niet voldoet aan het zogenaamde urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Als u niet aan de voorwaarden voor de inkomensondersteuning voldoet maar wel door het wegvallen van uw zelfstandige activiteiten in financiële problemen bent geraakt of dreigt te raken verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ons bellen via algemeen nummer 0571 – 27 99 11 of rechtstreeks contact opnemen met Henriëtte Witteveen via 06 - 52 61 13 24 of h.witteveen@voorst.nl .

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Alle ondernemers in de gemeente Voorst die gemeentelijke belastingen betalen kunnen op aanvraag 3 maanden uitstel van betaling krijgen zonder Het gaat dan onder andere om de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en het marktgeld. U kunt uitstel van betaling van belastingen aanvragen door een e-mail te sturen naar info@tribuut.nl. Zet in het onderwerp 'corona-uitstel'. Dan pakt Tribuut uw verzoek met voorrang op. Leg in de e-mail uit wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel aanvraagt. Voeg als laatste uw contactgegevens toe. Tribuut kan dan zo nodig direct contact met u opnemen. Tribuut zet de invordering van 3 maanden stil zodra zij uw verzoek ontvangen. Na die tijd kijken zij samen met u welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is. Wilt u informatie of advies? Bel dan met Tribuut op 055 580 2222 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl  Lees ook dit nieuwsbericht op de website van Tribuut.

Uitstel heffing toeristen- en reclamebelasting

De heffing van de toeristenbelasting wordt met 3 maanden uitgesteld. De heffing van de reclamebelasting (Twello Centrum) wordt tot eind oktober 2020 uitgesteld.

Betalingen door gemeente

De gemeente gaat over op versneld betalen van binnenkomende facturen van haar leveranciers.

Waterschappen

Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellen vanwege de coronamaatregelen. Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Lees hoe u uitstel van betaling aan kunt vragen, op de website van het GBLT.

Landelijke regelingen

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Op de site van de KVK/ het ondernemersplein is de inhoud van de regeling goed weergegeven. Het RVO heeft de voorwaarden voor de regeling ook helder op een rij gezet op haar site.

De TOGS regeling werkt op basis van SBI codes. Valt u onderneming binnen de codes die het rijk heeft geselecteerd, dan komt u in aanmerking. Op de site van het RVO kunt u zien welke SBI codes dit zijn en kunt u ook kijken onder welke SBI uw bedrijf valt aan de hand van uw KVK nummer. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS regeling. Belangrijke eis is wel dat ondernemers voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). Aanvragen van de TOGS regeling kan via de site van de RVO.

Mocht het zo zijn dat uw SBI-code waarmee u in het Handelsregister staat geregistreerd geen recht doet aan uw hoofdactiviteit, dan kunt u dit melden bij RVO.nl. Heeft u wel een “correcte” SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling, maar denkt u dat deze er wel onder moet vallen, dan kunt u dit melden bij de RVO via dit formulier.

We horen dat er massaal op deze regeling wordt ingetekend, waardoor sites (met name RVO.nl) vastlopen. We hebben hierover contact gehad met de RVO. Zij werken eraan om dit probleem te verhelpen, maar vragen uw begrip. Ze hopen dat de site het snel weer zal doen. Het RVO geeft aan dat ze voor een aanvraag een behandeltermijn van 2 weken aanhouden  en daarna nog 1 week nodig hebben t/m de uitbetaling.

Via mijn.rvo.nl kunt u wel kijken of uw aanvraag correct is ingediend en kunt u uw aanvraag volgen.

NOW-regeling: tegemoetkoming loonkosten

De regeling werktijdverkorting wordt vervangen door de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)'. Vanwege deze nieuwe regeling kunnen er per direct geen aanvragen meer worden ingediend voor de werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

De NOW loopt via het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen moet met uw loonheffingsnummer. Het is belangrijk te checken of u uw aangifte loonheffing al heeft verstuurd naar de belastingdienst, want die gegevens heeft het UWV nodig om uw aanvraag te boordelen. U hoeft de loonheffing niet te betalen als u uitstel van betaling aanvraag. Dit uitstel kunt u aanvragen via dit formulier

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

De TASO-regeling is voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Per 1 september is de tegemoetkoming aan te vragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500 (bij € 501 t/m € 1.500 doorlopende lasten) € 2.500 (bij € 1.501 t/m € 2.500 doorlopende lasten) en € 3.500 (bij € 2.501 t/m € 3.999 doorlopende lasten).

Aanvullende financiering (BMKB, GO, Qredits)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor deze regeling verlopen via uw financier. Meer informatie hierover op de website van de RVO. Deze regeling is er ook voor de landbouw.


MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verhoogt het garantieplafond met de GO-C naar 10 miljard euro. Hiermee geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Het gaat om leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming, de looptijd is maximaal 6 jaar. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank. Meer informatie over de regeling is te vinden op de site van het RVO.


Heeft u een krediet bij Qredits? Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. Qredits verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers, die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen bij Qredits terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Uitstel betalen belastingen

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over deze regeling.

Contact

Heeft u vragen of suggesties waarmee we het bedrijfsleven kunnen ondersteunen, dan horen we dat graag. U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft over de informatie op deze pagina. 

Neem dan contact op met Ellen Dijkman, bedrijfscontactfunctionaris via telefoonnummer 0571 27 93 76 of e-mail e.dijkman@voorst.nl