Nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?

De heer Jos Penninx is op 2 augustus 2021 gestopt als burgemeester van de gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat dat dan verder?
Via deze pagina op de website informeren we  u over dit proces. Regelmatig voegen we actuele informatie toe.

In de tussentijd is mevrouw Renske Helmer - Englebert benoemd als waarnemend burgemeester. Dat is zij geweest vanaf 16 augustus 2021 tot en met 9 februari 2022.

Vragen?
Neem contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl / 0571 - 279 217

Paula Jorritsma-Verkade geïnstalleerd als onze nieuwe burgemeester

In de buitengewone raadsvergadering op 10 februari 2022 is Paula Jorritsma-Verkade geinstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorst. 
In handen van John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland legde ze de eed af, wethouder Hans van der Sleen overhandigde de ambtsketen en nestor van de raad Edo Horstman overhandigde de voorzittershamer. Nu is ze echt burgemeester. Paula Jorritsma-Verkade sloot zelf de vergadering. Het was een sfeervolle en warme bijeenkomst. U kunt de raadsvergadering terugkijken via deze link.
 

Benoeming bij Koninklijk Besluit

De gemeenteraad hoopt Paula Jorritsma - Verkade in de raadsavergadering van 10 februari 2022 te mogen installeren als burgemeester van de gemeente Voorst. Maar daarvoor moeten nog een aantal stappen worden gezet. De Minister van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties toetst of de aanbeveling van de gemeenteraad aan de wettelijke vereisten voldoet. Hij neemt daarbij ook contact op met de commissaris van de Koning. De Minister zorgt voor screening van de kandidaat. Soms nodigt de Minister de kandidaat uit voor een gesprek. Vervolgens beslist de Minister over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Tot slot ondertekent De Koning het benoemingsbesluit. De benoeming is nu definitief. In het benoemingsbesluit wordt ook de ingangsdatum van de benoeming genoemd.

Wie is Paula Jorritsma - Verkade

De vertrouwenscommissie typeert Paula Jorritsma – Verkade (53 jaar) als volgt.
Zij  is sinds januari 2019 wethouder van de heringedeelde gemeente Altena en was daarvoor sinds mei 2014 wethouder in Woudrichem (één van de 3 later gefuseerde gemeentes). Ze is historica en heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, waaronder als raadslid. Ze sluit goed aan op het profiel van de burgemeester die de gemeente Voorst zoekt, maar waarschuwt zelf dat ze niet het schaap met de 5 poten is. In haar sollicitatiebrief getuigt ze van haar belangstelling voor cultuurhistorie en landschap. Het karakter van Voorst, met zijn noaberschap, gastvrijheid en samenwerking spreken haar aan. Ze is net zo zelfbewust als onze plattelandsgemeente. Haar credo “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” past goed bij onze gemeenschap. Ze kijkt liever naar de overeenkomsten dan de verschillen en is daarmee een echte verbinder. Ze zoekt aansluiting bij de samenleving en krijgt daar energie van. Ze blijft zichzelf, durft zich kwetsbaar op te stellen en toont lef. Ze laat zelfreflectie zien en heeft humor.

Aanbeveling Paula Jorritsma - Verkade in openbare raadsvergadering

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad gaf op 13 december 2021 in een besloten vergadering een advies aan de gemeenteraad. Dit is overgenomen door de gemeenteraad en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad.
In de digitale openbare raadsvergadering die daar direct op volgde heeft de gemeenteraad bekend gemaakt dat hij drs. Paula Jorritsma - Verkade aanbeveelt als de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorst. 
U kunt deze raadsvergadering terugkijken 

De aanbeveling wordt, met een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester van de gemeente Voorst. De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna de burgemeester officieel in functie is.

Sollicitatieprocedure

In oktober 2021 heeft de Commissaris van de Koning (John Berends) gesprekken gevoerd met een aantal sollicitanten. Vervolgens heeft hij alle sollicitanten besproken met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Voorst. Gezamenlijk hebben zij de selectie van sollicitanten samengesteld, waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. De vertrouwenscommissie, bestaande uit raadsleden, heeft in het grootste geheim gesprekken gevoerd en heeft 2 benoembare kandidaten geselecteerd. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om in een besloten raadsvergadering een besluit te nemen over de voordracht.

 

43 sollicitanten voor burgemeestersambt in Voorst

Stap 5: sollicitatiebrief. Maar liefst 43 sollicitanten hebben zich gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 22 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 7 (oud)-volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals de overheid of de sector dienstverlening. 
De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 63 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

  • CDA: 11
  • ChristenUnie: 3
  • D66: 1
  • GroenLinks: 3
  • Lokale Partij: 5
  • PvdA: 3
  • VVD: 11
  • Ongebonden: 4
  • Onbekend: 2

De werving

Stap 4 in het proces. De vacature is met ingang van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021 opengesteld in de Staatscourant. 
Op de website van de provincie Gelderland vindt u de vacaturetekst en andere relevante informatie. Sollicitatiebrieven konden worden gericht aan de commissaris van de Koning in Gelderland: de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA.
 

Profielschets vastgesteld

In de digitale OPENBARE RAADSVERGADERING van donderdag 1 juli 2021, heeft de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester met algemene stemmen vastgesteld. Deze vergadering kunt u terugkijken via deze link Via dezelfde link kunt u tevens alle vergaderdocumenten bekijken.

In deze raadsvergadering was ook de Commissaris van de Koning aanwezig. Een profielschetsvergadering is tevens bedoeld om potentiële sollicitanten een beeld te geven van de gemeente Voorst; een nadere inkleuring.

Profielschets (pdf - 3,6 MB) 
Informatiemap over de gemeente Voorst (pdf - 1,2 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (pdf - 0,4 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (antwoorden open vragen). (pdf - 2,4 MB) 
 

Tot slot zijn in deze vergadering afspraken gemaakte over de werkwijze van de commissie die sollicitatiegesprekken voert en de benoeming voorbereidt.
Dit staat beschreven in de Verordening vertrouwenscommissie (pdf - 0,0 MB)  en de Toelichting (pdf - 0,1 MB)  daarop.

Een nieuwe burgemeester: 14 stappen

Via deze link (pdf - 0,4 MB)  kunt u lezen welke stappen doorlopen worden in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De eerste formele stap is dat de gemeenteraad de profielschets vaststelt. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 1 juli 2021. De vacature wordt vervolgens open gesteld en daarna voert een commissie vanuit de gemeenteraad  in het grootste geheim de selectiegesprekken. De gemeenteraad draagt uiteindelijk 1 kandidaat voor. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit. En als laatste stap is het de Commissaris van de Koning die de nieuwe burgemeester beëdigt. In totaal neemt deze procedure ongeveer 8 maanden in beslag.

Inwoners konden meedenken

De gemeenteraad heeft nagedacht over  welke wensen hij heeft voor wat betreft de nieuwe burgemeester. De gemeente heeft ook  de inwoners gevraagd om mee te denken over de wensen voor een nieuwe burgemeester.

Van vrijdag 16 april tot en met maandag 3 mei konden de inwoners via www.burgemeestervoorst.nl een reactie geven op enkele stellingen. De stellingen gingen over het type burgemeester dat nodig, of gewenst, is als burgemeester van de gemeente Voorst. Ook kon een  eigen bericht toegevoegd worden met wensen voor een nieuwe burgemeester.  De gemeenteraad heeft de resultaten verwerkt  in de profielschets. 

Documenten

Meer lezen over het proces tot het benoemen van een burgemeester? Zie hiervoor onderstaand document.

  1. Handreiking burgemeestersbenoeming