Rekenkamercommissie

Samenstelling

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.


De samenstelling per 1 maart 2017 is:

  • de heer drs C. (Carlo) van Dijk (voorzitter)
  • mevrouw drs M. (Marjolein) Quene MBA (lid) 
  • de heer ir H.N.M. (Herman) van den Broek (lid)
  • mevrouw D. (Dini) Vriezekolk-Groenewold (ambtelijk secretaris)

Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. 
In de folder van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) kunt u lezen wat de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad kan betekenen.

De Rekenkamercommissie hanteert een brede taakopvatting en baseert zich daarbij op de aanbevelingen van Berenschot uit 2011. De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad ook met adviezen, informatie uit de kring van Rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de Rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper.

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2018 € 21.570,-- uit voor de Rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de Rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Actuele documenten

  1. In het gecombineerde Jaarverslag 2017 - Jaarplan 2018 kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2018 op stapel staan. De Rekenkamercommissie oriënteert zich momenteel op een onderzoek naar de vitaliteit van de kernen in de gemeente Voorst. In een vijftal kernen is een eerste inventarisatie verricht door middel van desk research. De Rekenkamercommissie bezint zich momenteel op de concrete onderzoeksvraag en het vervolg van het onderzoek.

  2. Op 24 augustus 2018 heeft de rekenkamercommissie de rekenbrief over gemeentelijke schuldhulpverlening aangeboden. De rekenkamercommissie heeft vooral onderzoek gedaan naar de eisen waar het gemeentelijk beleid voor schuldhulpverlening aan moet voldoend en heeft een documentenonderzoek gedaan. De rekenkamercommissie heeft geen onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken in de gemeente Voorst. 

  3. Het onderzoeksrapport naar Dagbesteding in het kader van de Wmo "Hoe draait de dagbesteding?" is 4 oktober 2017 aangeboden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop gereageerd in een bestuurlijke reactie. De gemeenteraad behandelt het rapport in de ronde-tafelgesprekken van 4 december en de raadsvergadering van 18 december 2017.

  4. In het onderzoeksprotocol staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

  5. In het gecombineerde Jaarverslag 2017 - Jaarplan 2018 legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over de afgeronde onderzoeken en andere activiteiten in 2017.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie vermeld.

drs C. van Dijk
-
Voorzitter raad van toezicht bij Schoolvereniging De Akker (onbezoldigd)
- Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
- Lid raad van commissarissen Uwoon (bezoldigd)
- Eigenaar van 8096 (bezoldigd)
- Bestuursadviseur bij Regio Zwolle (bezoldigd)

drs Marjolein Quene MBA 
-  
Zelfstandig onderzoeker, adviseur, toezichthouder te Hilversum (bezoldigd)
-  Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
-  Extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer (bezoldigd)

ir H.N.M. (Herman) van den Broek
Lid Rekenkamercommissie gemeente Lochem (bezoldigd)

Contact

Rekenkamercommissie
Dini Vriezekolk-Groenewold, secretaris
Postbus 9000
7390 HA Twello

Telefoon (0571) 279 387
E-mail: d.vriezekolk@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data