Rekenkamercommissie

Samenstelling

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.


De samenstelling per 1 maart 2017 is:

 • de heer drs C. (Carlo) van Dijk (voorzitter)
 • mevrouw drs M. (Marjolein) Quene MBA (lid) 
 • de heer ir H.N.M. (Herman) van den Broek (lid)
 • mevrouw D. (Dini) Vriezekolk-Groenewold (ambtelijk secretaris)

Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. 
In de folder van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) kunt u lezen wat de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad kan betekenen.

De Rekenkamercommissie hanteert een brede taakopvatting en baseert zich daarbij op de aanbevelingen van Berenschot uit 2011. De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad ook met adviezen, informatie uit de kring van Rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de Rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper.

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2018 € 21.570,-- uit voor de Rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de Rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Actuele documenten

 1. In het gecombineerde Jaarverslag 2018 - Jaarplan 2019 kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2018 op stapel staan. Naast een groot onderzoek naar de vitaliteit van de kernen is er ruimte voor rekenkamerbrieven over een actueel thema.

 2. Vitaliteit van de kernen
  Naar aanleiding van een gesprek met raadsleden is een onderzoek gestart naar de vitaliteit van kernen. Het onderzoek wil vaststellen in welke mate één van de doelstellingen uit Voorst onder de Loep is gerealiseerd: "De kwaliteit van leven in al onze kernen is goed". Er is gekozen voor een focus op 4 (van de 13) kernen: Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst.
  Conclusie van het vooronderzoek is dat de rekenkamercommissie de "vitaliteit van kernen" wil onderzoeken vanuit het perspectief van de inwoner (in plaats van de gemeentelijke overheid). Naast fysieke aspecten is er nadrukkelijk ruimte voor sociale aspecten van de (beleving van) vitaliteit.

  Het daadwerkelijke onderzoek wordt nu uitgevoerd. Alle huishoudens in de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst hebben op 13 november 2019 een vragenlijst ontvangen. Het is heel belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van deze dorpen de vragenlijst invullen. Dit kan tot en met 6 december 2019. De resultaten van het onderzoek leveren waardevolle informatie op over wat er speelt in de dorpen en over wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. De rekenkamercommissie gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de gemeenteraad te adviseren over wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven.
  De dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen van deze dorpen ondersteunen het onderzoek van harte en ook voor hen levert het onderzoek belangrijke informatie op.

 3. Op 13 april 2019 heeft de rekenkamercommissie de rekenkamerbrief "Grootschalige zonnevelden" aangeboden. Begin dit jaar sprak de raad met de rekenkamercommissie over onderzoekswaardige onderwerpen. Toen kwam de rol van de raad ten aanzien van burgerparticipatie aan de orde, in het bijzonder de dilemma's bij besluitvorming over zonnevelden. Nu het onderwerp vanwege een raadsvoorstel actueel is, heeft de commissie in een rekenkamerbrief  vier noties en vier vragen meegegeven aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft zich de vraag gesteld op de positie en rolneming als gemeenteraad bij de besluitvorming over grootschalige zonnevelden voldoende geborgd is.

 4. In het onderzoeksprotocol staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie vermeld.

drs C. van Dijk
-
Voorzitter raad van toezicht bij Schoolvereniging De Akker (onbezoldigd)
- Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
- Lid raad van commissarissen Uwoon (bezoldigd)
- Eigenaar van 8096 (bezoldigd)
- Bestuursadviseur bij Regio Zwolle (bezoldigd)
- Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)

drs Marjolein Quene MBA 
-  
Zelfstandig onderzoeker, adviseur, toezichthouder te Hilversum (bezoldigd)
-  Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
-  Extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer (bezoldigd)

ir H.N.M. (Herman) van den Broek
Lid Rekenkamercommissie gemeente Lochem (bezoldigd)

Contact

Rekenkamercommissie
Dini Vriezekolk-Groenewold, secretaris
Postbus 9000
7390 HA Twello

Telefoon (0571) 279 387
E-mail: d.vriezekolk@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data