Rapporten Rekenkamercommissie

Hieronder zijn de onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie te bekijken.

- Rekenkamerbrief in reactie op vragen van raadsleden over Kadernota Schuldhulpverlening 2029 - 2022 (16 september 2019)

Rekenkamerbrief Grootschalige zonnevelden (12 april 2019)

- Rekenkamerbrief over gemeentelijke schuldhulpverlening Voorst (22 augustus 2018)

Rekenkamerbrief over Spotdag 2017, thema "de burger als armchair auditor (9 april 2018)

- "Hoe draait de dagbesteding?"(Hoe geeft de gemeente Voorst invulling aan dagbesteding als voorziening binnen de Wmo 2015 en is de transformatie, de draai naar anders werken, in de praktijk zichtbaar?) (oktober 2017)
+ reactie van het college van burgemeester en wethouders

Rekenkamerbrief over tweede Monitor Sociaal Domein (4 oktober 2016)

Rekenkamerbrief "Monitor Sociaal Domein" (18 mei 2016)

- Rekenkamerbrief "Vooronderzoek Gemeentelijk Rioleringsplan en Integraal Wegenplan" (2016)

Rekenkamerbrief "Sturing en verantwoording taken Omgevingsdienst"(vooronderzoek naar de relatie tussen gemeente Voorst en Omgevingsdienst Veluwe IJssel) (2015)

Bouwen is meer dan stenen stapelen´ naar een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid (2015)
+ bestuurlijke reactie
+ reactie Rekenkamercommissie op bestuurlijke reactie

- Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst (2014)
+ bestuurlijke reactie met bijlage
-
reactie Rekenkamercommissie op bestuurlijke reactie

-  Sturing en controle op verbonden partij Delta (2013)
+ bestuurlijke reactie

Rekenkamerbrief over "Verbonden Partijen" (2012)

- Waar staat de gemeente Voorst met de publieke dienstverlening? (2012)
+ bestuurlijke reactie en bijlage

- Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties (2011)

- Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

- Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie (2010)

- Rekenkamerbrief Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (2009)

- Regie grote projecten en grondexploitatie, Dumeco-project (2009)

- Rekenkamerbrief over Economische recessie (2009)

- Rekenkamerbrief over Coalitieprogramma 2006 - 2010 en
collegeprogramma 2007 (2008)

- Welstand op stand (uitvoering welstandsbeleid) (2008)

- Subsidiebeleid (2007)

- Monitoring programmabegroting (2007)

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data