Werkwijze gemeenteraad

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden, die elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente worden gekozen. De burgemeester is voorzitter van de raad. De raadsgriffie ondersteunt de raad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben sinds maart 2002 strikter gescheiden taken. Het toen ingevoerde dualisme betekent ontvlechting. De taken van de raad zijn vooral het bepalen van het gemeentelijk beleid en van algemene regels en daarbij het controleren van het college. Het college zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook bereidt het college de besluiten van de raad voor. De inwoners van de gemeente hebben daarom vooral met het college van doen. In de meeste situaties, waarin een inwoner of bedrijf met de gemeente te maken krijgt, bent u bij het college dan ook aan het goede adres.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert volgens een vastgesteld  vergaderrooster 2020 op maandagavond om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze raadsvergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. De raadsvergaderingen zijn openbaar en u bent er van harte welkom. U kunt hier echter niet inspreken. Het woord is dan aan de raad.
Over de agenda's en besluitenlijsten van de raadsvergadering wordt gecommuniceerd in het Voorster Nieuws en op deze website

Ronde-tafelgesprekken

Gemeentedemo afbeelding

Omdat de mening van inwoners, instellingen en bedrijven voor de raad heel belangrijk is, zijn er verschillende mogelijkheden om met de raad in contact te komen. Het belangrijkste moment is de avond met de ronde-tafelgesprekken. Deze vinden plaats op de maandagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis, doorgaans twee weken voor de officiële raadsvergadering. Deze gesprekken zijn bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering. Op deze avond komen de meeste onderwerpen die in de komende raadsvergadering op de agenda staan, aan de orde. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen in gesprek gaan met de raadsleden en zo hun mening laten horen. Bij de ronde-tafelgesprekken verzamelen de raadsleden informatie; er worden geen besluiten genomen. De raad nodigt direct-belanghebbenden uit voor deze ronde-tafelgesprekken. Ook kunt u zelf het initiatief nemen om mee te praten in een ronde-tafelgesprek.

In de publieksfolder kunt u lezen hoe het ronde-tafelgesprek verloopt. De agenda's van de ronde-tafelgesprekken worden gepubliceerd in het Voorster Nieuws en via deze website. Via deze website kunt u de bijbehorende raadsvoorstellen en achterliggende stukken bekijken. Als u wilt meepraten kunt u zich daarvoor aanmelden bij de griffie. Ook kunt u zich nog direct voorafgaand aan het gesprek (op de avond zelf) aanmelden. Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen te komen luisteren op de publieke tribune.

 

 

 

Fractievergaderingen

Het is ook mogelijk een raadsfractie te bezoeken. U kunt daarvoor de fractievoorzitter benaderen. Verder kunt u zich wenden tot een raadslid dat u kent.

Presidium

Het presidium wordt gevormd door de fractievoorzitters en vergadert onder voorzitterschap van de burgemeester. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert het presidium. Het presidium heeft als belangrijkste taak de agenda's op te stellen van de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergaderingen. Het presidium bepaalt dus in eerste instantie over welke onderwerpen wordt vergaderd.

Invloed inwoners

Brief
Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt het beste een brief of e-mail schrijven aan de raad [let op: brieven aan de raad zijn openbaar]. Het presidium beoordeelt dan of uw brief geagendeerd wordt voor een vergadering of dat de beantwoording geheel aan het college van burgemeester en wethouders wordt overgelaten.

Burgerinitiatief
Heeft u een concreet voorstel of idee waarover u een uitspraak van de gemeenteraad wilt, dan kunt u ook een burgerinitiatief indienen. Via het burgerinitiatief kunt u concrete problemen agenderen voor de raad, eventueel voorzien van een concreet voorstel voor de oplossing van het probleem. Een burgerinitiatief wordt altijd geagendeerd voor een ronde-tafelgesprek en een raadsvergadering. Voor het onderwerp geldt wel dat de gemeenteraad er over gaat. Verder mag het initiatief geen bezwaar tegen een besluit zijn of een klacht. Daarvoor heeft u andere juridische mogelijkheden. Ook onderwerpen waarover de raad sinds de laatste verkiezingen al een besluit heeft genomen, kunnen niet worden voorgedragen. Minimaal 25 inwoners van  de gemeente van 16 jaar of ouder moeten een initiatief ondersteunen. In de Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011 staan de afspraken precies omschreven. U kunt een verzoek indienen bij de voorzitter van de raad. Hij legt het verzoek daarna voor aan de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de griffier. Zij kan u helpen bij het opstellen en indienen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data