27
dec

Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018

Categorieën: (27 december 2018)

In de openbare raadsvergadering van 17 december 2018 heeft de gemeenteraad onderstaande besluiten genomen. Besluiten inclusief toelichting vindt u hier.

Herbenoeming lid rekenkamercommissie Voorst
Besluit

De raad herbenoemt de heer ir. H.N.M. van den Broek als lid van de rekenkamercommissie Voorst voor de periode 1 januari 2019 – 1 januari 2023.

Mutatie fractievertegenwoordiger
Besluit

De raad verleent de heer H. de Graaf per 17 december 2018 ontslag als fractievertegenwoordiger in de ronde-tafelgesprekken van de raad voor de fractie van PvdA-GroenLinks.

Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst
Besluit

 1. De raad stelt het bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst ongewijzigd vast.
 2. De raad stelt het beeldkwaliteitsplan Hengelderweg 7, Voorst ongewijzigd vast.

Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp
Besluit

De raad stelt het bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp vast

Bekrachtigen geheimhouding
Besluit

 1. De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding op de raadsmededeling Z-18-06262_2018-81368; 
 2. de raad heft de geheimhouding op na informatieverstrekking over de betreffende afdoening door de burgemeester.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg in Wilp
Besluit

 1. De raad geeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af waarmee de raad aangeeft geen bedenkingen te hebben tegen het realiseren van een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Wilp;
 2. de raad besluit de ontwerpverklaring van geen bedenkingen definitief te verklaren als er geen zienswijzen zijn ingediend.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta
Besluit

De raad verleent het college toestemming om de Gemeenschappelijke Regeling Delta te wijzigen.

Motie “Geen bevoegdheid voor oprichting van of deelname in rechtspersonen door het algemeen bestuur” van Gemeente Belangen
Besluit

De gemeenteraad is van mening dat:

 • de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) niet besluitrijp is voordat er een consultatieronde is geweest langs alle deelnemende raden;
 • ondanks de waarborgen van artikel 53a Wgr, raden de bevoegdheid tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen overdraagt aan het algemeen bestuur van de OVIJ;

de gemeenteraad draagt het college op:

 • aan het algemeen bestuur van de OVIJ kenbaar te maken dat de raad van Voorst bedenkingen heeft bij het overdragen van de bevoegdheid dat maakt dat het algemeen bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen;
 • aan het algemeen bestuur kenbaar te maken dat de raad geen bedenkingen heeft om deel te nemen aan ‘Omgevingsdiensten NL’.

Wijziging statuten Stichting Archipel
Besluit

1. De raad stemt in met de aan de raad toegekende bevoegdheden, zoals benoemd in het concept van de oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur;
2. de raad benoemt de volgende personen per 1 januari 2019 in de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel
Bestuur:
a. Koen Stephan uit Wilp;
b. Gerritje Ingrid Dingemans uit Zutphen;
c. Gerrit Anthony Rutgers uit Voorst;
d. Erica Heesen uit Zutphen;
e. Dick Lykle Martin Heite uit Warnsveld;
3. de raad stemt in met de wijzigingen van de statuten van de Stichting Archipel Onderwijs per 1 januari 2019;
4. de raad benoemt de Stichting Archipel Bestuur per 1 januari 2019 als bestuurder van de Stichting Archipel Onderwijs;
5. de raad ter informatie kennis heeft genomen van de gewijzigde statuten van de Stichting Archipel Kinderopvang.

Nota reserves en voorzieningen 2018
Besluit

 1. De raad stelt de nota reserves en voorzieningen 2018 vast;
 2. de raad gaat akkoord met de voorstellen 1 tot en met 11 van de nota en de daarbij vermelde onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen;
 3. de raad stelt de budgetwijziging vast.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp 2019 en verzamelverordening  Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
Besluit

 1. De raad stelt de verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 vast;
 2. de raad stelt de verordening jeugdhulp 2019 vast;
 3. de raad stelt de verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019 vast.

Bouwverordening 2018
Besluit

De raad stelt de Bouwverordening 2018 vast en laat de verordening met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 in werking treden, behoudens voor wat betreft de bepalingen over welstand (hoofdstuk 3); deze bepalingen treden met terugwerkende kracht per 1 november 2018 in werking.

Verordening Asbestlening
Besluit

 1. De raad stelt een tijdelijke Asbestlening voor particuliere en zakelijke (profit en non-profit) asbesteigenaren in de gemeente Voorst in;
 2. de raad stelt de Verordening Asbestlening particulieren gemeente Voorst en de Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst vast;
 3. de raad stelt een plafond vast van totaal € 1 mln. voor beide leningen;
 4. de raad stelt een uiterlijke datum vast waarop de lening aangevraagd kan worden, overeenkomend met de inwerkingtreding van het verbod op asbestdaken, naar verwachting op 31 december 2024;
 5. de raad stelt het maximaal leenbare bedrag vast op € 50.000,00 per adres;
 6. de raad besluit dat aanvullend op het maximale bedrag voor asbestsanering aanvrager maximaal € 15.000,00 mag lenen voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen;
 7. de raad besluit dat de lening kan worden afgesloten voor  vervanging van asbesthoudende dakbedekking of voor sloop van het pand als vervanging van het dak vanwege de onderhoudsstaat niet aan de orde is.

Verordening reclamebelasting 2019
Besluit
De raad stelt de Verordening reclamebelasting Twello centrum 2019 vast.

Verordening basisregistratie personen Voorst 2018
Besluit
De raad stelt de Verordening basisregistratie personen Voorst 2018 vast.

Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
Besluit
De raad stelt de Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019 vast.

Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
Besluit
De raad stelt de Verordening toeristenbelasting Voorst 2019 vast.

Verordening rioolheffing Voorst 2019
Besluit
De raad stelt de Verordening rioolheffing Voorst 2019 vast.

Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
Besluit
De raad stelt de Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019 met bijbehorende tarieventabel vast.

Legesverordening Voorst 2019
Besluit
De raad stelt de Legesverordening Voorst 2019 met de bijbehorende tarieventabel 2019 vast.

Verslag ronde-tafelgesprekken 3 december 2018
Besluit
De raad stelt het verslag van de ronde-tafelgesprekken van 3 december 2018 vast met inachtneming van het wijzigingsvoorstel van raadslid Schimmel en het wijzigingsvoorstel daarop van raadslid Jonkman.

Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 10 december 2018
Besluit
De raad stelt het verslag van de informatieve beeldvormende bijeenkomst van 10 december 2018 vast.

Verworpen amendement en moties

 • Motie “Participatie, maar dan echt” over alternatief voor zonnepark Oude Zutphenseweg in Wilp. De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 • Amendement “Goedkoop is duurkoop” over verordeningen sociaal domein van Lijst Arend. Het amendement is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
 • Motie “Koester je mantelzorgers” van Lijst Arend en PvdA-GroenLinks. De motie is verworpen met 3 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 15 stemmen tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, D66).
 • Motie “Je ziet het pas als je het doorhebt” over registreren van vragen en opmerkingen sociaal domein van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend en VVD-Liberaal2000. De motie is verworpen met 7 stemmen voor (VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 11 stemmen tegen (Gemeente Belangen, CDA, D66).

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt u hier bekijken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier via (0571) 279 217 of Dini Vriezekolk, locogriffier via (0571) 279 387 of raad@voorst.nl

Gemeenteraad Voorst

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data