Rekenkamercommissie

Samenstelling

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.


De samenstelling per 1 januari 2016 is:

  • de heer drs C. (Carlo) van Dijk (voorzitter)
  • mevrouw drs F.A.M. (Frida) Disselhorst (lid) [tot 1 maart 2017]
  • de heer ir H.N.M. (Herman) van den Broek (lid)
  • mevrouw D. (Dini) Vriezekolk-Groenewold (ambtelijk secretaris)
Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'.

De Rekenkamercommissie hanteert een brede taakopvatting en baseert zich daarbij op de aanbevelingen van Berenschot uit 2011. De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad ook met adviezen, informatie uit de kring van Rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de Rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper.

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2017 € 21.230,-- uit voor de Rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de Rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Actuele documenten

  1. In het onderzoekprogramma 2016/2017 kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2017 en verder op stapel staan. Een onderzoek naar Dagbesteding is gestart. Het streven is om dit onderzoek voor de zomer van 2017 af te ronden. De onderzoeksopzet kunt u hier lezen.

  2. De Rekenkamercommissie vervulde een regierol bij het formuleren van heldere indicatoren waarover de raad geïnformeerd wil worden, nu de kaders voor de drie decentralisaties zijn gesteld. Het doel hiervan was dat het duidelijk is voor het college aan welke informatie de raad behoefte heeft opdat de raad zijn controlerende rol goed kan vervullen. Op 18 mei 2016 heeft de Rekenkamercommissie de Rekenkamerbrief "Monitor Sociaal Domein" aangeboden en beschouwt het adviestraject hiermee als afgerond. Op uitdrukkelijk verzoek van de fractiespecialisten sociaal domein heeft de Rekenkamercommissie de tweede Monitor Sociaal Domein globaal doorgelicht en op 4 oktober 2016 de observaties beschreven in de Rekenkamerbrief over tweede Monitor Sociaal Domein.

  3. De Rekenkamercommissie heeft op 13 mei 2016 de Rekenkamerbrief "Verkenning onderzoeksthema Gemeentelijk Rioleringsplan en Integraal Wegenplan" aangeboden aan gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het is een rapportage over het vooronderzoek naar het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Integraal Wegenplan.  Op grond van het vooronderzoek heeft de Rekenkamercommissie besloten het onderwerp voorlopig van het onderzoeksprogramma af te voeren.

  4. In het onderzoekprotocol staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

  5. In het Jaarverslag 2015 legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over de afgeronde onderzoeken en andere activiteiten in 2015.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie vermeld.

drs C. van Dijk
-
Voorzitter bestuur bij Schoolvereniging De Akker (onbezoldigd)
- Presentator "Kennis van zaken" bij LOCO FM (onbezoldigd)
- Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
- Representatieve vertegenwoordiger & adviseur overheidsrelaties (Public Affairs) bij 8096 (bezoldigd)
- Secretaris programma Economie bij gemeente Zwolle / Regio Zwolle Bureau (bezoldigd)
- Lid bij Lokale Rekenkamer Leerdam (bezoldigd)

drs F.A.M. (Frida) Disselhorst
geen nevenfuncties

ir H.N.M. (Herman) van den Broek
-
Raadsadviseur / secretaris Rekenkamercommissie gemeente Apeldoorn (bezoldigd)

Contact

Rekenkamercommissie
Mevrouw D. Vriezekolk-Groenewold, secretaris
Postbus 9000
7390 HA Twello

Telefoon (0571) 279 387
E-mail: d.vriezekolk@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data