Arbeidsvoorwaarden gemeente Voorst

De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers bij de gemeente zijn vastgelegd in een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, de CAO Gemeenten. In de CAO gemeenten staan de afspraken die door de vakbonden en de werkgevers gemaakt zijn over o.a. het salaris, verlof, het contract, de arbeidstijden.
Naast de CAO mag de werkgever zelf ook regelingen opstellen die een aanvulling zijn op de CAO. De gemeente maakt hiervan gebruik.

Om de CAO toegankelijk te maken hebben wij de belangrijkste onderwerpen uit die CAO samengevat. In het algemene gedeelte van de CAO worden de begrippen omschreven, wordt bepaald op wie de CAO van toepassing is en waar u de CAO kunt lezen. De onderwerpen beschrijven beknopt de algemene geldende regelingen. Wilt u meer informatie over een bepaald onderdeel dan verwijzen wij u naar het betreffende artikel uit de CAO.

Onderwerpen uit de CAO

Algemeen
Voor alle medewerkers zijn de arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) geregeld in de CAR/LAR en in specifieke lokale regelingen.
Indiensttreding
Werknemers bij de gemeente Voorst krijgen of een aanstelling of een arbeidscontract. Voordat het contract wordt gesloten zijn aanvullende onderzoeken of toetsingen mogelijk.
Financiële regelingen personeel
De financiële regelingen geven informatie over het salaris, de vergoedingen en het pensioeninkomen.
Arbeidstijden
De arbeidstijden geeft informatie over de bedrijfstijd, de arbeidsduur, de individuele werkkaart en de verplichte roosterdiensten.
Cafetariaregelingen
De cafetariaregeling biedt mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden op een andere manier in te zetten.
Keuzepensioen
Informatie over de pensioenregeling van de gemeente Voorst.
Verlof
Verlof informeert over het vakantieverlof, buitengewoon verlof, zorgverlof en ouderschapsverlof
Arbeidsomstandigheden
Onder arbeidsomstandigheden staat informatie over de rechten en verplichtingen bij ziekte, wat er gedaan wordt bij ongevallen en hoe er wordt omgegaan met klachten over ongewenst gedrag en agressie en het roken.
Instroom, functioneren, uitstroom
Informatie over hoe het dienstverband bij de gemeente Voorst begint, wat de gemeente Voorst investeert in de loopbaan van medewerkers en op welke manier een dienstverband eindigt.
Vertegenwoordiging werknemers
De vertegenwoordiging van de werknemers vindt plaats in de Commissie voor Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad
Rechten en plichten
Omschrijving van wat goed werknemersgedrag inhoudt en wat een werknemer niet mag doen.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data