Bestemmingsplan wijzigen

Beschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan?

Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. In dit geval kunt u er voor kiezen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan in te dienen. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek' indienen.

Wat is een principeverzoek?

Met een principeverzoek vraagt u om een uitspraak, een principebesluit, over de planologische haalbaarheid van uw plan. Het nemen van een principebesluit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Op basis van het door u ingediende principeverzoek wordt uw plan globaal ruimtelijk getoetst en neemt het college een principebesluit. In het principebesluit geeft het college aan of zij wel of niet bereid is om voorbereidingen te treffen voor een planologische procedure op basis van een formeel verzoek. Ook bij een positief principebesluit volgt een formele procedure. Met een principeverzoek krijgt u in relatief korte tijd tegen relatief geringe kosten meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plannen

De kosten

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek zijn op basis van de Legesverordening leges verschuldigd. De leges zijn afhankelijk van uw principeverzoek. Voordat uw verzoek in behandeling genomen wordt, ontvangt u bericht over het door u te betalen legesbedrag.

Het vervolg

Indien er positief wordt besloten op uw principeverzoek, dan kunt u een formeel verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Houd daarbij rekening dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de gemeente kosten zoals ambtelijke uren, eventuele planschade en eventuele civiele kosten als gevolg van uw plan via een exploitatieovereenkomst op u verhaalt.

Aanpak

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:

    • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
    • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
    • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving

Contact

Het principeverzoek moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.

U richt uw verzoek aan:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst

Postbus 9000

7390 HA Twello

 

Termijn

Aan de beoordeling van het principeverzoek zijn geen termijnen verbonden. Gestreef wordt dat binnen tien weken na de datum van uw aanvraag een principebesluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data