Producten voor thema 'Afval en recycling'

 • Afval doorzoeken Als bedrijf (bijvoorbeeld recyclingbedrijf) kunt u een vergunning krijgen voor het doorzoeken van grof afval van huishoudens. Dit afval moet aan de weg zijn gezet om te worden opgehaald door een afvalinzamelbedrijf. U kunt met name denken aan grof huisvuil zoals oud ijzer, hout en gebruiksgoederen. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het gaat om een vergunning voor het doorzoeken van grof afval op oud metaal of hout. In de regel kunt u geen vergunning krijgen voor het doorzoeken van afval dat in een afvalcontainer zit....
 • Afval inleveren Grofafval aanleveren bij de recyclepleinen van Circulus-Berkel (vanaf 1-1-2018).  De prijsstelling, openingstijden en de adressering voor het zelf brengen van (grof)afval de Recyclepleinen van Circulus-Berkel treft u aan door te klikken op deze link. In tegenstelling tot datgene er op de website van Circulus-Berkel staat vermeld, kunt u als inwoner van de gemeente Voorst zonder milieupas afval brengen. Er kan om een legitimatie worden gevraagd. ...
 • Afval storten Voor de gemeente Voorst zijn de Recyclepleinen van Circulus-Berkel aangewezen als brengpunten voor o.a. grofgroen afval, schoon puin en grofhuisvuil (zie ook het product Afval Inleveren). Zo nu en dan komt de gemeente Voorst situaties van gedumpt afval tegen. Gedumpt afval is een aanslag op het milieu. Overtreders draaien op voor de opruimkosten en krijgen een forse boete. Ziet u iemand afval dumpen? Geef het dan door aan de gemeente, zelfs een kenteken helpt ons al op weg. Iedere illegale dump is er één te veel. ...
 • Afvalcontainer aanvragen Als u een nieuwbouwwoning betrekt moet u zelf containers aanvragen bij Circulus-Berkel (www.circulus-berkel.nl, 0900-9552). Bij hoogbouw of appartementen hoeft dat meestal niet en gaat u gebruik maken van een verzamelcontainer. Betrekt u als nieuwe bewoner een bestaande woning, dan neemt u de bestaande containers van de vorige bewoner over. De chips van deze containers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd en worden na inschrijving van de nieuwe bewoners bij burgerzaken automatisch weer op actief gezet. ...
 • Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor: het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen via inzameling en transport van afvalwater, zonder dat aan de voorwaarden is voldaan; het opnieuw gebruiken (nuttig toepassen) of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden van afvalstoffen buiten een daarvoor bestemde inrichting. Denk hierbij aan het verbranden van bijvoorbeeld aardappelloof of tuinafval.  ...
 • Bouwstoffen melden Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat ...
 • Compostvaten kopen Als u uw hoeveelheid huishoudelijke afval wilt verminderen, kunt u gebruik maken van een compostvat. Een compostvat vermest uw groente, fruit- en tuinafval. De mest uit het compostvat kunt u gebruiken voor uw tuin....
 • Gesloten bodemwarmte-installatie melden U wilt voor de verwarming van uw huis gebruikmaken van de warmte in de bodem. Bij gebruik van bodemwarmte installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet ‘wisselaar’ omdat u ’s winters warmte opneemt uit de bodem en ’s zomers warmte afgeeft aan de bodem (koeling). Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal toestemming nodig van de provincie. ...
 • Glas inleveren De gemeente zamelt glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente. Let op: alleen verpakkingsglas hoort in de glasbak. Serviesglas, vlakglas van vensters en aquaria horen in de grijze container of kunnen tijdens de maandelijkse inzameling op de 2e vrijdag van de maand (van 15.00 - 18.00 uur) van het KCA op de gemeentwerf (Jupiter 2 Twello) worden afgeleverd. Wilt u meer info? Bel dan het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel via telefoonnummer 0900-9552 (normale tarief)....
 • Grofvuil en grofgroen Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, stoel, vloerbedekking, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien. U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus-Berkel klik op deze link. Ook is het mogelijk om het tegen betaling op te laten halen door de gemeente. Raadpleeg het item grofvuil/grofgroen op de afvalpagina of de afvalkalender voor aanvullende info over halen of brengen van grofafval....
 • Huishoudelijk afval inzamelen De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt. De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus-Berkel. U kunt via het KlantContactCentrum (0900-9552 normaal tarief)van Circulus-Berkel informatie krijgen over de afvalinzameling. Bijvoorbeeld over de dagen en tijden waarop het afval in uw straat wordt afgehaald. Maar ook wat de kosten zijn voor het ledigen van afvalcontainers en op welke wijze ander afval dient te worden ingezameld. ...
 • Huishoudelijke apparaten weggooien Koopt u een nieuw, vergelijkbaar apparaat? Bijvoorbeeld uw televisie is kapot en u koopt een nieuwe. Dan kan de winkel het oude apparaat meenemen. Daar betaalt u niets extra's voor, want u heeft daarvoor de verwijderingsbijdrage bij de aankoop al betaald. Alle huishoudelijk, elektrische apparaten (voorheen wit- en bruingoed), elektronica, communicatiemiddelen en alle apparaten die op batterijen werken kunt u gratis naar de kringloopwinkel brengen of tijdens de maandelijkse KCA inzameling (2e vrijdag van de maand tussen 15.00 en 18.00 uur) naar de gemeentewerf, Jupiter 2 te Twello brengen. Alle wit- en bruingoedapparaten worden, ook als ze defect zijn, gratis opgehaald door Kringloopwinkel Twello (0571-260183)....
 • Inzameling bedrijfsafval Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij mevrouw Loeters van de vakgroep Milieu en Afval: (0571) 27 99 11....
 • Klein chemisch afval inleveren Voor`het inleveren van klein chemisch afval (KCA) kunt u terecht bij de chemokar. Lever uw lege batterijen, accu's, verfpotten en resten schoonmaakmiddelen of olieproducten in. De chemokar staat elke tweede vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 18.00 uur, aan de Jupiter 2 te Twello bij de gemeentewerf/ brandweer....
 • Kringloopwinkel Spullen die u niet meer gebruikt, kunt u naar de kringloopwinkel brengen. Denk bijvoorbeeld aan meubels of elektrische apparaten. De kringloopwinkel verkoopt deze spullen weer. Zo worden uw spullen hergebruikt....
 • Mobiele puinbreker gebruiken Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten....
 • Ondergrondse olietank melden Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. ...
 • Oud papier inleveren Oud papier en karton (OPK) kunnen prima worden hergebruikt. Het oud papier wordt met containers (met blauwe deksel) ingezameld. De gebiedsindeling voor oud papier is een andere dan voor PMD-, groen- en restafval. Zie daarvoor de afvalvrijapp van Circulus-Berkel die te downloaden is via googleplay of de appstore. Ook kunt u via de website van Circulus-Berkel een afvalkalender uitdraaien. U kunt ook bellen met Circulus-Berkel via 0900-9552 (normaal tarief) om een uitdraai van de afvalkalender op te sturen. Belangrijk: Als u ruimte te kort komt in de container, mag u nog steeds OPK los aanbieden, maar graag in kleine dozen of handzame pakketten....
 • Oude kleding inleveren Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar de speciale containers voor textielinzameling die bij de milieustraatjes (in de dorpen, bij de gemeentewerf, scholen, supermarkten enz.) staan opgesteld of naar de Kringloopwinkel. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is toestemming voor nodig....
 • PMD-inzameling (Plastic-, Metaal- en Drankverpakkingsafval) PMD verpakkingsmateriaal (lees ook: 'Inzamelen PMD verpakkingsafval' op de Afvalpagina): Het PMD verpakkingsmateriaal in de gemeente Voorst wordt in één en dezelfde container (met oranje deksel) opgehaald. Het betreft hier het kunststofverpakkingsmateriaal, drankenkartons (met dop) en blik (zonder scherpe randen) die in de PMD-container kunnen worden gedeponeerd. ...
 • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. ...
 • Rioolklacht melden De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Bij verstopping van de riolering (huisaansluiting) dient u in eerste instantie te controleren waar de verstopping zit. Zit deze op particulier terrein of op het grondgebied van de gemeente? Dit is niet alleen van belang om de verstopping te kunnen verhelpen, maar ook om te kunnen bepalen wie het herstel moet betalen. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data