Producten voor thema 'Milieubeleid'

  • Bouwstoffen melden Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat ...
  • Gesloten bodemwarmte-installatie melden Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. ...
  • Gevels reinigen Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente. ...
  • Milieumelding doen De meeste bedrijven moeten een milieumelding doen, zoals cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Niet alle bedrijven kunnen met een melding volstaan. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. En een aantal bedrijven heeft vrijstelling van de meldplicht.   ...
  • Milieuzorg in uw bedrijf Als u een eigen bedrijf heeft, dan kan dit het milieu schaden. Bijvoorbeeld door afval, lawaai of de uitstoot van giftige stoffen. Om deze schade te beperken moet u procedures volgen. Deze legt u vast in de milieuzorg die voor uw bedrijf geldt. Hiermee bespaart u vaak ook kosten. Bijvoorbeeld op energie en water. ...
  • Omgevingsvergunning aanvragen De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor: bouwen slopen bomen kappen een inrit of uitrit aanleggen een monument herstellen, verbouwen of slopen reclame aanbrengen brandveilig gebruik gebouwen ...
  • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. ...
  • Onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid. ...
  • Overtreding van gemeenteregels melden Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het kan ondermeer gaan om: bodem(vervuiling); lucht(verontreiniging); en geluid (geluidsoverlast). Nadat uw verzoek is binnengekomen, zal de gemeente de Omgevingsdienst Veluwe Ijssel laten kijken of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, zal het bevoegd gezag een boete (dwangsom) uitdelen. Ook kan de overtreder worden gedwongen (bestuursdwang) om de milieuregels na te leven. Het bevoegd gezag kan bij (extreem) milieubedreigende situaties zelfs besluiten om de vergunning in te trekken. ...
  • Verslag energie-audit indienen Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u dit ten minste elke 4 jaar doen....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data