Producten voor thema 'Wijkverbetering'

  • Afwijken van het bestemmingsplan Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker? een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig. ...
  • Bestemmingsplan wijzigen De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. In dit geval kunt u er voor kiezen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan in te dienen. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek' indienen. ...
  • Grondexploitatieovereenkomst afsluiten Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente....
  • Klacht of verzoek indienen over verkeer U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn: plateaus parkeerverboden dertigkilometerzones maximumsnelheden Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland...
  • Melding over openbare ruimte indienen U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over: afval asfalt-, klinker- en onverharde wegen voetpaden en fietspaden pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes stoplichten verkeersborden en -tekens straatmeubilair, zoals zitbanken verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden straatverlichting ...
  • Onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid. ...
  • Overlast van bomen en struiken melden Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente. Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken....
  • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen. In het stedenbouwkundige plan ziet u: ...
  • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data