Uiterwaarden

De uiterwaarden komen voor langs de rivieren en slaan op de gebieden die buitendijks gelegen zijn en periodiek onder water staan. Er zijn onregelmatige blokkavels en deze zijn geheel in gebruik als  grasland. De jongste afzetingen van de IJssel liggen in de uiterwaarden en rivierbedding. Vooral in de periode na de bedijking, toen de IJssel verhoudingsgewijs door een smal stroombed moest stromen,   zijn in de uiterwaarden aanzienlijke pakketten zand en klei afgezet. Op veel plaatsen zijn deze later weggegraven ten behoeven van de baksteenfabricage. Talrijke tichelputten herinneren hier nog aan. Vaak ontstonden hier en daar hogere zandkopjes of zandruggetjes. De uiterwaarden kenden in hun ‘natuurlijke’ toestand dan ook een gevarieerd microreliëf.

Gemeentedemo afbeelding


Huidig landschapsbeeld

Fraaie restanten van oude hanken (oude riviergeulen) komen nog voor in de Keizers- en Stobbenwaarden en Duurse Waarden. Namen op waard en weerd zijn overigens karakteristiek voor de uiterwaarden en stroomgordels. Met een waard werd vroeger een gebied aangeduid dat aan alle kanten omringd was door oude en jonge rivierlopen. De vruchtbare, kalkrijke gronden van de uiterwaarden zijn grotendeels al eeuwenlang in gebruik als weiland. De weilanden zijn van groot belang voor weidevogels en ganzen. Op veel plaatsen kwamen vroeger – en ook nu nog – meidoornhagen voor. Ze werden geplant als veekering en voor boerengeriefhout. Hagen in de uiterwaarden staan nu ter discussie omdat ze ongunstig werken op de doorstroming van de rivier bij hoog water. Door allerlei ruimtelijke projecten in het rivierengebied staat het huidige landschapsbeeld ter discussie. Een nieuw landschapsbeeld zal mogelijk ontstaan.

Woont u in de uitwaarden of bent u gebiedsbeheerder en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Download dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data