Veenontginning Nijbroek

Een vrij groot deel van de lage gebieden tusen de Veluwe en de oeverwal zijn min of meer planmatig ontgonnen. Over het algemeen zijn dit de gebieden waarvan de naam op ‘broek’ eindigt. Ze worden ook vaak aangeduid als komgebieden en zijn onderdeel van het rivierengebied. Het zijn de natte en open gebieden achter de oeverwal waar de rivier in het verleden veel klei heeft afgezet. Een bijzondere planmatige broekontginning is het Nijbroek. Bijzonder aan het Nijbroek is de vroege ontginning in de 14e eeuw. Het Nijbroek wordt door de wijze van verkavelen ook wel aangeduid
als een veenontginningsgebied, hoewel het feitelijk geen veengebied is.

Gemeentedemo afbeelding

Huidig landschapsbeeld

Net als bij de andere broeken is voor het Nijbroek de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen van ontginningsbases, zoals wegen en kavels kenmerkend. Vooral in het zuiden van de ontginningseenheid Nijbroek vindt u een zeer regelmatige verkaveling, met kenmerkende slagen van 60 bij 2250 meter. De verkavelingen en de wegen vormen min of meer een rooster. Langs de ontginningsassen Veluwse dijk, Middendijk en Zeedijk ontstond geleidelijk aan verspreide bebouwing, vaak op pollen (verhogingen). Aan de Middendijk groeide verspreide bebouwing uit tot de kern Nijbroek. Het Nijbroek kende behalve veel sloten ook een groot aantal hagen en is tot 1900 behoorlijk dicht begroeid geweest. Omdat in de zomer de sloten droog vielen, moest een aanvullende veekering aangelegd worden. Veel van deze hagen zijn inmiddels uit het landschap verdwenen. Naast hagen, komen in het gebied ook veel bosjes voor, vooral in de zuidelijke helft. Het grondgebruik bestaat vooral uit grasland, melkveehouderij bepaalt het beeld.

Woont u in een van de Veenontginning Nijbroek en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Lees dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data