Archieven en collecties

In de rubrieken van het het archievenoverzicht zijn alle archieven en verzamelingen opgenomen, die bewaard worden in het gemeentearchief van Voorst. Het betreft archieven van overheidsinstellingen, maar ook archieven van particuliere organisaties als kerken en (sport)verenigingen.

Het oudste archiefstuk uit het archief van het ambts-/gemeentebestuur van Voorst is het Ampts-Resolutie-boeck, waarin vanaf 1608 de notulen van de vergaderingen van de ambtsjonkers, de bestuurders van Voorst, worden opgeschreven. Er is een digitale transcriptie beschikbaar van het boek.

De meeste archieven en collecties, die zijn opgenomen in het overzicht, zijn openbaar en in de studiezaal van het gemeentearchief kosteloos in te zien. In een aantal gevallen zijn er openbaarheidbeperkende bepalingen van kracht. U kunt dan bepaalde stukken niet inzien: meestal gaat het daarbij om privacygevoelige informatie.

In het archievenoverzicht wordt allereerst het archiefnummer vermeld, daarna volgt de naam van het archief. Vervolgens worden twee jaartallen genoemd: uit deze periode zijn archiefstukken aanwezig. Deze periode kan afwijken van de tijd dat de instelling bestond. Tenslotte wordt de omvang van het archief vermeld.

Van verschillende archieven en collecties zijn inventarissen of plaatsingslijsten gemaakt. Een inventaris geeft een opsomming van de archiefstukken, die in dat archief te vinden zijn. Een plaatsingslijst geeft een meer globale indruk van de archiefstukken.

Nog niet alle archieven zijn ontsloten. Raadpleging van nog niet ontsloten archieven is vaak moeilijk, zo niet onmogelijk. Er wordt echter aan gewerkt en op termijn zal van ieder archief en iedere collectie een toegang beschikbaar zijn.

Een gedeelte van de inventarissen en plaatsingslijsten is digitaal te raadplegen. In die gevallen kunt u de toegang downloaden door op de gekleurde naam te klikken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data