Nieuwe landgoederen

Landgoed Het Beloofde Land

Nieuwe landgoederen kunnen een bijdrage leveren aan de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van het buitengebied. Het oprichten van een nieuw landgoed is een mogelijkheid om aan plattelandsvernieuwing invulling te geven.
 
Aanvullend aan het rijks- en provinciale beleid voor de oprichting van nieuwe landgoederen hebben wij eigen beleid op dit terrein geformuleerd. Of ideeën voor een nieuw landgoed daadwerkelijk tot realisering komen is echter voor het grootste deel afhankelijk van de visie, creativiteit, inventiviteit en het investeringsvermogen (geld èn tijd) van de initiatiefnemer.

Als definitie van een nieuw landgoed wordt de volgende formulering gebruikt:
“Een openbaar toegankelijk bos/natuur-complex (al dan niet met overige gronden) met daarin een woongebouw van allure met maximaal twee á drie wooneenheden en een minimale omvang van de nieuwe bebossing en/of natuurgebied van 5 hectare”.
Deze definitie wordt door het Rijk en de provincie gehanteerd. Wij sluiten hierbij aan, echter met het uitgangspunt van één wooneenheid per landgoed.

Zoekgebied

Niet overal binnen de gemeente is de oprichting van nieuwe landgoederen wenselijk. Wij hebben daarom een zoekgebied aangewezen dat is gebaseerd op de situering van de bestaande landgoederen, de aanwezige veelal te versterken cultuurhistorische waarden (bijvoorbeeld aan de Terwoldse Bandijk), de groene en blauwe doelstellingen die volgen uit diverse beleidsnota’s (zoals de realisering van ecologische verbindingszones) en de recreatieve potenties binnen de gemeente. Een nieuw landgoed moet een absolute meerwaarde betekenen voor het gebied en zijn omgeving.

Voorwaarden

Landgoed Nieuw Bellinkhof

Een belangrijke voorwaarde aan het verlenen van medewerking aan de realisering van een nieuw landgoed c.q. de herontwikkeling van een bestaand landgoed is dat initiatiefnemer terzake deskundige adviseurs met aantoonbare ervaring op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in de hand neemt voor het opstellen van het landgoedplan. Ook voor de verdere uitwerking van het landgoedplan zijn deskundige adviseurs belangrijk (geregistreerd architect, financieel deskundige etc.).

Het landgoedplan moet een duidelijke en uitgewerkte ontwerpfilosofie uitdragen op het gebied van de rode, groene en blauwe functies én de samenhang daartussen. Het landgoed dient een maatschappelijke meerwaarde te betekenen voor het landschap, de natuur, de recreatie, het milieu, cultuurhistorische waarden en de waterhuishouding. Vormgeving van het landgoed, samenhang tussen huis en terrein en gebruik van (kunst)voorwerpen bepalen in hoge mate de toekomstige cultuurhistorische waarde. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid van initiatiefnemer en zijn adviseurs. De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied vormt een belangrijk vertrekpunt en een bron van inspiratie voor de visie op de toekomstige ontwikkeling.

Het gemeentelijk beleid voor de oprichting van nieuwe landgoederen is vastgelegd in de notitie “Landgoederen”. Deze notitie kunt u downloaden.

Landgoed Nieuw Bellinkhof / Bron: Ruimtewerk en Maas architecten

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data