Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Ook kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Staat het plan dat u wilt raadplegen hier niet tussen? Als de inzagetermijn van ontwerpplannen is geëindigd dan kunt u deze plannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer de inzagetermijn van vastgestelde plannen is geëindigd, dat vindt u deze plannen op onze website onder ruimtelijke plannen: in werking getreden.

Bestemmingsplan Kleine Enkweg 4, Voorst (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van het bedrijfsterrein mogelijk met een beperkte
uitbreiding van het terrein en de bouw van een nieuwe bedrijfswoning. Deze ontwikkelingen gaan gepaard
met een investering in de landschappelijke inpassing (aanplant groen, verwijderen en/of verlagen van
hekwerken).

De vastgestelde plannen wijken niet af van de stukken die eerder als ontwerpplan ter inzage hebben
gelegen.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 23 mei 2019.

Bestemmingsplan Gravenstraat 27, Voorst (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt enerzijds de bouw van een nieuwe schuur mogelijk en anderzijds het
verruimen van de gebruiksmogelijkheden van het perceel voor de wijngaard en wijnboerderij. De
in het verleden verleende vrijstellingen (minicamping en fruitteelt) zijn eveneens opgenomen in het
bestemmingsplan.

Het vastgestelde plan wijkt niet af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 23 mei 2019.

 

 

Wijzigingsplan Hoofdweg tussen 60 en 62, Klarenbeek (ontwerp)

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat er op deze locatie een nieuwe woning wordt gerealiseerd.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 16 mei 2019.

Bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello (ontwerp)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming Gemengd wordt gewijzigd naar Wonen. Door het toekennen van een woonbestemming wordt het mogelijk om ook dit deel van het pand te gebruiken voor woondoeleinden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 16 mei 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data