Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Ook kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Staat het plan dat u wilt raadplegen hier niet tussen? Als de inzagetermijn van ontwerpplannen is geëindigd dan kunt u deze plannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer de inzagetermijn van vastgestelde plannen is geëindigd, dat vindt u deze plannen op onze website onder ruimtelijke plannen: in werking getreden.

Wijzigingsplan Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B, Wilp (ontwerp)

Dit wijzigingsplan maakt de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming
mogelijk op de percelen aan de Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 1 augustus 2019.

Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het archeologisch beleid wordt geactualiseerd, kleinschalige opstellingen van zonnepanelen (voor particulieren) wordt gestimuleerd, het aanlegvergunningenstelsel wordt vereenvoudigd en de doorwerking van provinciaal beleid wordt geregeld. Daarnaast vinden er kleinschalige aanpassingen in regels en op perceelniveau plaats. Buiten de wijzigingen om, worden de regels van het buitengebied niet opnieuw ter discussie gesteld.

Het vastgestelde plan wijkt af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan. Zo zijn de percelen aan de Middendijk 72 in Nijbroek en nabij de Rijksstraatweg 76 in Wilp uit het plan gehaald. Verder zijn twee gasdrukmeet- en regelstations (Stationsweg 6 in Teuge en Vermeersweg 56 in Twello) als zodanig bestemd. Daarnaast is de beschermingszone voor de hoogspanningsverbindingen gecorrigeerd, evenals de functieaanduiding 'fruitteelt' (aan de Kruisvoorderweg 4 in Twello en de Oyseweg 7 in Wilp. Tot slot zijn enkele tekstuele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 4 juli 2019.

Bestemmingsplan Melkleenweg 3, Terwolde (vastgesteld)

Dit bestemmingsplan maakt vervangende nieuwbouw van een woning met bijgebouw aan de Melkleenweg 3 in Terwolde mogelijk. Het ontwerp van de woning en bijgebouw getuigt van architectonische kwaliteit maar is op een aantal punten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Als compensatie vindt er een landschappelijke verbetering plaats waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied verbetert.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 4 juli 2019.

Bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek 2019 (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat twee van de woningbouwkavels worden verschoven, één dichtbij de Hoofdweg en één verderop aan de Kopermolenweg, naast de begraafplaats. Tevens wordt een woning die in het geldende bestemmingsplan nog aan een wijzigingsbevoegdheid is gekoppeld, in dit nieuwe bestemmingsplan bij recht mogelijk gemaakt op de plek van het voormalig jeugdcentrum De Hulsbosch. Om uitvoering van het plan te garanderen is, naast het bestaande "Beeldkwaliteitsplan Klarenbeek", het nieuwe "Beeldkwaliteitsplan nieuwe tijdslaag" opgesteld. Dit nieuwe beeldkwaliteitsplan vervangt, na vaststelling door de gemeenteraad, het eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor wat betreft de drie nieuwe woningbouwlocaties.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 4 juli 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data