Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Ook kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Staat het plan dat u wilt raadplegen hier niet tussen? Als de inzagetermijn van ontwerpplannen is geëindigd dan kunt u deze plannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer de inzagetermijn van vastgestelde plannen is geëindigd, dat vindt u deze plannen op onze website onder ruimtelijke plannen: in werking getreden.

Wijzigingsplan Zwarte Kolkstraat 43, Wilp (ontwerp)

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming Agrarisch wordt gewijzigd naar Wonen aan de Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 26 september 2019.

Bestemmingsplan Bandijk 20, t/m 20D, Terwolde (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt het realiseren van één extra woning binnen de contouren van de voormalige ligboxenstal mogelijk. Het totaalplan past binnen de gemeentelijke kaders van het 'pareltjesbeleid'. De maatschappelijke meerwaarde wordt behaald door de architectonische kwaliteit van de nieuwe woning, de restauratie van de monumentale woning en de landschappelijke inpassing. Het vastgestelde plan wijkt niet af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan.

Om uitvoering van het plan te garanderen krijgt het functieveranderingsplan de status van beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan vormt, na vaststelling door de gemeenteraad, voor het plangebied het wettelijk toetsingsinstrument voor welstand in plaats van de Welstandsnota.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 5 september 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data