Beleidsvisies: Verkeer & Vervoer

Naar boven

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geeft de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling op langere termijn, tot 2030. De RSV gaat over het zogenaamde bundelingsgebied de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen en het daarbinnen gelegen middengebied (grote delen van het grondgebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.
Voor meer informatie over de  regionale structuurvisie De Voorlanden klik hier.

De doelstelling voor de RSV is door de regio uitgewerkt in vijf strategische keuzen:

  • Duurzaam waterbeheer als basis voor ruimtelijke ontwikkeling
  • Natuur, landschap en landbouw ontwikkelen in functiecombinaties
  • Regionale bereikbaarheid verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer
  • Stedelijke herstructurering gaat boven nieuwe stadsuitbreidingen
  • Toevoegen van centrumstedelijke en landelijke woonmilieus.

Klik op onderstaande links om de regionale structuurvisie of een samenvatting daarvan te bekijken

Naar boven

Regionale Structuurvisie De Voorlanden

De Regionale Structuurvisie De Voorlanden van de regio Stedendriehoek maakt samen met de al eerder vastgestelde regionale structuurvisie voor het bundelingsgebied  het ruimtelijk beleid voor de regio ‘compleet’. Beide documenten vormen samen de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Voor meer informatie over de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek Bundelingsgebied, klik hier.

Hieronder leest u wat de RSV De Voorlanden globaal inhoudt .
De RSV De Voorlanden: regionaal beleid voor lokaal maatwerk
De visie over De Voorlanden richt zich op het versterken en uitbouwen van de kwaliteiten van natuur en landschap, de gevarieerde en hoogwaardige woon- en werkomgeving, de sterke landbouw en het toeristisch profiel van de regio Stedendriehoek. De in de visie voorgestelde programma’s en projecten worden meest lokaal ingevuld. Dit past bij de werkwijze van de regio: lokaal moet worden aangepakt wat lokaal kan.
Klik op de links om de Regionale Structuurvisie De Voorlanden, de Beleidskaart en/of de samenvatting te bekijken.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst

Voor het grondgebied van de gemeente Voorst is een structuurvisie vastgesteld (op 18 december 2017), de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid". In deze visie wordt het gemeentelijke beleid voor de komende jaren uitgewerkt, met een doorkijk naar de verdere toekomst. De visie is tot stand gekomen met een grote mate van participatie van inwoners, bedrijven en instellingen. De visie geeft aan dat onze identiteit leidend is voor keuzes die gemaakt worden in het ruimtelijke domein. Onze identiteit bestaat uit 5 bouwstenen, namelijk de kwaliteit van het landschap, de bijzondere cultuurhistorie, de dorpse schaal van de kernen, de krachtige sociale samenhang en duurzaamheid. De visie geeft voor verschillende inhoudelijke thema’s (Wonen, leefbaarheid & sociale cohesie / Werken, innovatie & recreatie / Omgeving & landschap/ Energie & klimaat) strategische beleidskeuzes aan. Ook besteedt de visie aandacht aan de veranderende rol van de overheid.

Naar boven

Randweg Twello

De gemeente Voorst volgt een milieueffectprocedure voor aanpak van de verkeersproblematiek Twello. Het doel van de milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

Op basis van de verkennende Studie Nut en Noodzaak Westelijke Randweg Twello 2009 heeft de gemeenteraad van Voorst ingestemd met de volgende conclusies:

  • de Molenstraat kent een stevig verkeersprobleem door te hoge intensiteiten en het vrachtverkeer dat aanpak verdient. Daarnaast wordt op termijn binnen de huidige infrastructuur de intensiteit op de H.W. Iordensweg te hoog;
  • nieuwe infrastructuur kan de verkeersproblemen mogelijk beter aanpakken dan oplossingen binnen de bestaande infrastructuur;
  • start een m.e.r.-procedure, werk oplossingsrichtingen verder uit in het milieueffectrapport en maak op basis van het MER een definitieve keuze uit de oplossingsrichtingen.

Er is een milieueffectenrapportage (MER) opgesteld en in procedure gebracht. In het kader van de studie naar een oplossing van de verkeersproblematiek in Twello zijn in het MER randweg Twello het verkeerskundige nut en probleemoplossend vermogen van nieuwe infrastructuur en aanpassingen binnen de bestaande infrastructuur beschreven en gewogen tegen het milieubelang, het landschap en de natuur in en om Twello op basis van de Startnotitie MER westelijke randweg Twello en de vastgestelde Richtlijnen

Planning is om het MER, de inspraakreacties en het commissieadvies in de eerste helft van 2012 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen en om een keuze te maken uit de oplossingsrichtingen.

Het plan heeft tot 1 augustus jl. ter inzage gelegen. Onderstaande stukken geven meer informatie.

Eerdere stukken:

Naar boven

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data