Het bestemmingsplan

Voor het hele grondgebied van de gemeente Voorst zijn bestemmingsplannen vastgesteld. Deze plannen hebben een looptijd van 10 jaar. In een bestemmingsplan staat precies welke bestemming een bepaald terrein heeft, zoals wonen of groen.

Het bestemmingsplan is het enige plan waarin rechten en plichten met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn vastgelegd. Het plan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het doel van een bestemmingsplan is tweeledig. Het geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. Bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (de verbeelding), regels en een toelichting. Bestemmingsplannen moeten iedere 10 jaar herzien worden. Het kan dus zo zijn dat er geen ontwikkelingen zijn in een plangebied, maar dat er toch een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data