Wilt u zelf een ruimtelijke procedure starten?

Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. In dit geval kunt u er voor kiezen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan in te dienen. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek’ indienen.

Wat is een principeverzoek?
Met een principeverzoek vraagt u om een uitspraak, een principebesluit, over de planologische haalbaarheid van uw plan. Het nemen van een principebesluit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Op basis van het door u ingediende principeverzoek wordt uw plan globaal ruimtelijk getoetst en neemt het college een principebesluit. In het principebesluit geeft het college aan of zij wel of niet bereid is om voorbereidingen te treffen voor een planologische procedure op basis van een formeel verzoek. Ook bij een positief principebesluit volgt een formele procedure. Met een principeverzoek krijgt u in relatief korte tijd tegen relatief geringe kosten meer duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plannen.

De procedure
Als u een principeverzoek wilt indienen, dan verzoeken wij u gebruik te maken van het 'aanvraagformulier principeverzoek'. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden. Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een bevestiging. Hierin worden de vervolgstappen uitgelegd en wordt u geïnformeerd over de aan de procedure verbonden leges. Indien niet alle vereiste stukken bijgesloten zijn of als blijkt dat andere gegevens noodzakelijk zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld deze gegevens (alsnog) aan te leveren. Het verzoek kan pas volledig beoordeeld worden wanneer alle relevante stukken ontvangen zijn.
Aan de beoordeling van het principeverzoek zijn geen termijnen verbonden. Wij streven ernaar dat binnen tien weken na de datum van uw aanvraag een principebesluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De kosten
Voor het in behandeling nemen van uw verzoek zijn op basis van de Legesverordening 2019 leges verschuldigd. Wanneer wij uw verzoek in behandeling nemen, brengen wij € 1.097,65 aan leges in rekening.

Het vervolg
Indien er positief wordt besloten op uw principeverzoek, dan kunt u een formeel verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Houdt er daarbij rekening mee dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de gemeente kosten zoals ambtelijke uren, eventuele planschade en eventuele civiele kosten als gevolg van uw plan via een exploitatieovereenkomst op u verhaalt.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data