Wat is het preventie- en handhavingsplan alcohol?

Door de wijziging van de Drank en Horeca Wet (DHW) zijn gemeenten verplicht elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen, gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid. De gemeenteraad dient voor 1 juli 2014 de eerste keer een preventie en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Na deze eerste vaststelling kan het preventie- en handhavingplan in de toekomst gelijktijdig met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Dit hoeft dan geen apart document meer te zijn. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd. 

De wetgever stimuleert dat gemeenten actief nadenken over en uitvoer geven aan het verbinden van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (beleid en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie. Het preventie- en handhavingplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de preventie van alcoholgebruik -met name onder jongeren- en de handhaving van de wet.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen?

Het plan heeft een brede aanpak met een mix van regelgeving, handhaving en voorlichting. Uit de positieve resultaten van het project alcoholmatiging jongeren en ook uit onderzoek blijkt dat deze brede aanpak effectief is voor alcoholmatiging on der jongeren. De preventie en handhavingsactiviteiten worden ingezet op die plekken waar jongeren en alcohol speelt; thuis, school, horeca, jongerencentra, evenementen en sport.Het plan bevat afstemming en samenwerking met diverse partijen (GGD, Tactus, politie , Halt), welke een belangrijke factor voor succes was in het project alcoholmatiging jongeren.In het plan wordt voor de insteek gekozen om wel te handhaven maar vooral in te zetten op voorlichting en vergroten van draagvlak voor de regels rond alcohol.

Behandeling gemeenteraad

Het preventie- en handhavingsplan alcohol is op 7 juli 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data