Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld, verwaarlozing, etc. Er is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld wanneer je wordt geslagen, uitgescholden, tegen je zin seks moet hebben of je geld moet afgeven. Als je partner of je ex, één van je kinderen, een ander familielid of een (huis)vriend zoiets bij jou doet, dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld.

Meer informatie en bereikbaarheidsgegevens Veilig Thuis

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is voor professionals en is verplicht. De meldcode is een stappenplan dat gebruikt wordt als er vermoedens zijn van mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben.

Er is een regionale zorgroutekaart ontwikkeld en er is een checklist voor het opstellen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019

De Transformatieagenda bevat de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is een lokale paragraaf voor de gemeente Voorst toegevoegd.

Twee doelen staan in dit regionale concept de komende jaren centraal:

  1. Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk, waardoor tijdig wordt gesignaleerd en actie wordt ondernomen.Het resultaat is dat de duur van het geweld wordt verkort wat bijdraagt aan het duurzaam stoppen van geweld;
  2. Onder casusregie wordt huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk gestopt en wordt efficiënt en effectief samengewerkt met betrokkenen aan een duurzaam veilige thuissituatie.

Visie

  • Iedereen heeft recht op een veilig thuis;
  • De signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving;
  • Voor iedereen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken heeft of krijgt (slachtoffers, plegers en omstanders) is een sluitend ondersteuningsaanbod voorhanden, passend bij zijn of haar situatie. Het voorkomen en doen stoppen van onveiligheid staat voorop;
  • De ondersteuning aan slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld of kindermishandeling is zichtbaar en laagdrempelig;
  • De ondersteuning staat in het teken van het versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van alle betrokkenen;
  • Veilig Thuis en het lokale veld werken optimaal samen. Voor betrokkenen en zijn/haar gezinssysteem wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
  • De ambitie om optimale ondersteuning voor betrokkenen van (potentieel) huiselijk geweld en kindermishandeling te realiseren vraagt om werkenderwijs ontwikkelen en waar nodig bijstellen. Wij leren en verbeteren in gezamenlijkheid.

De Transformatieagenda is te vinden onder ´Downloads´ onderaan deze pagina.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data