De Kanteling in de Wmo

Het ondersteunen van Wmo-klanten door de gemeente verandert. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 is er een vernieuwend concept bij gemeenten geïntroduceerd: de compensatieplicht. Gemeenten hebben de taak om inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Maar hoe gemeenten die verantwoordelijkheid invullen, schrijft de wet niet voor.

Centraal hierbij staat een omslag van het claimen van voorzieningen ('Ik heb er recht op') naar resultaatgericht werken (de vraag van de klant ofwel het resultaat staat centraal). De nieuwe manier van werken noemen we de Kanteling en is in februari 2012 door de gemeente Voorst ingevoerd.

De Kanteling - dat doe je samen

De Kanteling gaat verder dan het anders inrichten van de Wmo-dienstverlening
binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat nadrukkelijk ook over een nieuw samenspel met klanten en partnerorganisaties.

Dit vraagt echter ook een verandering bij de klant zelf. De Wmo gaat in eerste instantie uit van zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid. De relatie tussen klant en gemeente wordt hiermee meer wederkerig. Het is niet langer de klant die een voorziening vraagt en de gemeente die de aanvraag beoordeelt, maar de klant die samen met de gemeente in kaart brengt wat zijn mogelijkheden en belemmeringen zijn en met welke oplossingen hij/zij  zonodig kan worden ondersteund.

Kernfuncties van de Kanteling

Het eerste contact

Als mensen een vraag of probleem hebben moeten zij zich op een plek kunnen melden, waar hun vraag opgepakt wordt. Dit kan iemand uit hun informele netwerk zijn, een medewerker van een partnerorganisatie of van de Frontoffice van MNVoorst. Voor mensen die zelf geen initiatief nemen om hun vraag te stellen (de zogenaamde 'zorgmijders') komt het eerste contact vaak tot stand via signalen uit hun omgeving.

Het gesprek

In het gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte van de klant in kaart gebracht. Dit kan worden gedaan door een medewerker van een partnerorganisatie of door een klantmanager van het Sociaal Domein. De vraagverheldering sluit aan bij de eigen kracht van de klant. Wat kan iemand wél, en welke ondersteuning is daar bij nodig? Welk resultaat moet bereikt worden? Pas als de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht, wordt naar oplossingen gezocht.Niet alle vragen van iemand leiden tot een gesprek. Eenvoudige vragen worden snel en laagdrempelig opgelost.

Het arrangement

Het pakket aan oplossingen dat in het gesprek is afgesproken, noemen we het arrangement. Het gaat om een onderling samenhangend pakket van informele ondersteuning, algemene en individuele voorzieningen. Doordat arrangementen breed samengesteld kunnen zijn, zullen vaak meerdere aanbieders en partners betrokken zijn bij de uitvoering.

Toewijzing van individuele voorzieningen

Onderdeel van de oplossing kan een individuele voorziening zijn. Deze wordt door middel van een beschikking toe- of afgewezen op basis van de Wmo-verordening.

Samengevat: wat doet de gemeente Voorst

De gemeente Voorst gaat, wanneer iemand om ondersteuning vraagt, meer tijd besteden aan de vraagverheldering. Daarin zal meer worden onderzocht wat iemand nog wel kan, in plaats van wat iemand niet meer kan. Om beperkingen te compenseren zal ook gekeken worden wat iemand samen met zijn/haar netwerk van familie, buren of vrienden kan organiseren. De gemeente wil de zorg dus niet overnemen maar zorgen dat iemand zijn of haar ondersteuning zelf kan organiseren. Maatwerk staat daarbij voorop, het resultaat voor de klant is juist wat belangrijk is.

Vragen over de Kanteling

Hebt u een vraag over de Kanteling of over de Wmo, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst.

U kunt de Frontoffice van MNVoorst op werkdagen bellen tussen 8.30 - 12.30 uur op 0571-745 111.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@mnvoorst.nl of langskomen in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello, of u kijkt op de website van MNVoorst.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data