College van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied, ofwel portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. B&W beslissen bij meerderheid van stemmen. Het college van B&W van Voorst vergadert iedere dinsdagochtend. De gemeente Voorst heeft vier wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen.

Burgemeester

De burgemeester wordt niet gekozen, maar door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. De heer drs J.T.H.M. Penninx is sinds 15 december 2006 burgemeester van Voorst. In 2018 is hij herbenoemd en begonnen aan zijn derde ambtstermijn. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad.

Gemeentesecretaris en ambtenaren

De gemeenteraad wordt terzijde gestaan door de raadsgriffier. Het college van B & W krijgt ondersteuning van de gemeentesecretaris, die ervoor zorgt dat alle ambtelijke zaken zo goed mogelijk worden afgewikkeld. De ambtenaren, medewerkers van de gemeente, bereiden beslissingen van het college en de raad voor. Zij onderkennen problemen, bekijken mogelijke oplossingen, stellen adviezen op en voeren beslissingen uit.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data