Bomen kappen

Beschrijving

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • de boom vormt een gevaar voor de omgeving. ;
 • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.;
 • de boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Of u een vergunning nodig heeft, vindt u in het tabblad wetgeving onder de APV.

Voorwaarden

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • de boom geen hinder oplevert;
 • een markant onderdeel is van een bepaalde straat;
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij; of
 • een monumentale status heeft.


Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor informatie aan de mensen in de buurt.

Aanpak

U heeft nodig bij de aanvraag:

 •  DigiD;
 •  foto van de boom;
 • een omschrijving van de boom (omvang en type);
 • de plaats van de boom (adres);
 • de reden; en/of
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom;
 • situatietekening van de boom.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Rijckenberg, telefoonnummer (0571) 27 98 20.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 U kunt de werkzaamheden beginnen als de vergunning onherroepelijk is. Dat wil zeggen nadat de bezwaartermijn is verstreken of nadat een definitieve uitspraak op een bezwaar is gedaan.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data