Evenementenvergunning

Beschrijving

Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Voor het houden van een evenement kunnen diverse andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn.

Voorwaarden

In de volgende situaties hebt u een vergunning en/of ontheffing nodig:

  • Bij een evenement met publiek waar het aantal aanwezigen 50 personen of meer bedraagt.
  • Bij een evenement in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
  • Bij een evenement waar u alcoholische dranken verkoopt buiten een horecabedrijf.
  • Er wordt muziek of geluid ten gehore gebracht na 23.00 uur.
  • Bij een evenement waarbij een toilet (geen normaal of huiselijk gebruik) nodig is (vanwege de afvoer).
  • Bij een evenement waar verkeersmaatregelen nodig zijn.
  • Het evenement duurt langer dan één dag (of na 24.00 uur).
  • Het evenement vindt op de openbare weg plaats en/of kan belemmering vormen voor het verkeer en/of hulpdiensten.
  • Er worden objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m² per object.

Aanpak

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Dit aanvraagformulier vindt u onder het kopje "overig".

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.  

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal twaalf weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan verdaagd worden met acht weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data