Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Beschrijving

Wat is een bodemonderzoek?

Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

Bodeminformatie opvragen

Of er een bodemonderzoek bekend is van uw adres, is te raadplegen via deze viewer op de site van de provincie Gelderland. De gemeente Voorst en de provincie Gelderland maken gebruik van een gezamenlijk bodeminformatiesysteem, dus de viewer op de site van de provincie geeft ook informatie over bodemonderzoeken die bekend zijn bij de gemeente Voorst. Het raadplegen en interpreteren van de viewer vergt enige deskundigheid, als dat nodig is dan kan de gemeente Voorst u hiermee helpen.

De gemeente Voorst kan u ook nog meer informatie verstrekken over een adres, bijvoorbeeld saneringscertificaten van brandstoftanks, milieuvergunningen en sloop- en bouwdossiers en digitale bodemonderzoeksrapporten. U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan de gemeente Voorst (gemeente@voorst.nl). Voor een eenvoudige bodeminformatievraag brengen wij geen kosten in rekening. Voor het verstrekken van uitgebreide bodeminformatie, bijvoorbeeld voor grote gebieden of lange tracés, wordt EUR 19,15 per kwartier in rekening gebracht. Voor het scannen van bodemonderzoeksrapporten wordt EUR 5,70 per gescand document in rekening gebracht (bron: legesverordening 2017 Voorst).

Bodembeleid gemeente Voorst

In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

Voor bouwvergunningen moet (op een paar uitzonderingen na) een bodemonderzoek conform de NEN 5740 worden uitgevoerd, door een Kwalibo erkende instelling. In een enkel geval is geen bodemonderzoek nodig. In een dergelijk geval is het soms mogelijk om bij de aanvraag van een bouwvergunning een vrijstelling te krijgen voor het doen van bodemonderzoek. Er is dan bijvoorbeeld een verkennend bodemonderzoek beschikbaar dat uitgevoerd is conform NEN 5740 en maximaal 5 jaar oud is en dat nog steeds representatief is. Een bodemonderzoek is representatief indien het uitgevoerd is na 1 juli 2008 (invoering Kwalibo en nieuw stoffenpakket) en indien aangetoond wordt dat er sinds de uitvoering van het bodemonderzoek geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden op de locatie. De initiatiefnemer moet dit uiteraard zelf nagaan. Bij de gemeente Voorst kunt u informeren of er bodemonderzoeken bekend zijn en of er sprake is geweest van bodembedreigende activiteiten.

Kopen of verkopen

Als u een perceel gaat kopen of verkopen is het verstandig om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de bodem. Daarom adviseert de gemeente Voorst u om in dergelijk geval een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uit te voeren. Dit is geen formele verplichting maar zo'n onderzoek kan u veel narigheid besparen.

Als u een bouwkavel van de gemeente Voorst koopt, dan is in de meeste gevallen al een bodemonderzoek uitgevoerd. Bij de gemeente Voorst kunt u informeren of er bodemonderzoeken uitgevoerd zijn op het betreffende perceel.

Grondverzet (het verplaatsen van grond)

Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) dient vooraf gemeld te worden op het landelijk meldpunt. Particulieren die een kleine hoeveelheid grond verplaatsen zijn vrijgesteld van de meldplicht. Het verplaatsen van grond binnen een landbouwbedrijf is ook vrijgesteld van de meldplicht. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van het meldpunt.

Afhankelijk van de herkomstlocatie van de grond en/of de toepassingslocatie, kan het nodig zijn om de kwaliteit van de grond vooraf te onderzoeken. De gemeente Voorst kan u meer informatie geven over de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie en de toepassingseisen op de toepassingslocatie. De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart Voorst zijn hier te vinden.

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel doet voor de gemeente Voorst het toezicht en handhaving op toepassing en transport van grond.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
  • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Aanpak

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

  • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit
  • U geeft in ieder geval door:

         o uw naam en adres

         o waar u de grond wilt afgraven

         o hoeveel grond u wilt afgraven

         o hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren

         o wat voor soort grond u wilt afgraven

Contact

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met de gemeente Voorst, telefoon (0571) 27 99 11 of email gemeente@voorst.nl.

Overig...

Verwijzingen

Formulieren

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data