Overtreding van gemeenteregels melden

Beschrijving

Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving.

Het kan ondermeer gaan om:

 • bodem(vervuiling);
 • lucht(verontreiniging); en
 • geluid (geluidsoverlast).

Nadat uw verzoek is binnengekomen, zal de gemeente de Omgevingsdienst Veluwe Ijssel laten kijken of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, zal het bevoegd gezag een boete (dwangsom) uitdelen. Ook kan de overtreder worden gedwongen (bestuursdwang) om de milieuregels na te leven. Het bevoegd gezag kan bij (extreem) milieubedreigende situaties zelfs besluiten om de vergunning in te trekken.

Indien u een spoedeisende klacht of melding van het overtreden van de milieuregels bij bedrijven wilt doorgeven, dan kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0571-279911. Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Aanpak

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Contact

U dient het verzoek in bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data