Standplaats, vergunning (tijdelijk)

Beschrijving

Standplaats
Op grond van artikel 5.2.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Wat is een standplaats?
Onder standplaats wordt verstaan het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.
 
Meerdere standplaatsen tegelijkertijd
Indien er meerdere standplaatsen tegelijkertijd ingenomen worden, kan er gesproken worden over een rommelmarkt, braderie, danwel evenement. Om een evenementenvergunning aan te vragen, kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit;
  • de omvang van de activiteit; 
  • het doel van de activiteit; 
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer; 
  • het bestemmingsplan;
  • het straatbeeld.

Aanpak

U dient een standplaatsvergunning schriftelijk aan te vragen bij de gemeente. Uw aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:

  • soort activiteit;
  • de omvang;
  • het doel van de activiteit.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement een vergunningaanvraag te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan verdaagd worden met acht weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data