Bezwaarschrift indienen

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Aanpak

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Contact

U dient het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) in bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Er zijn besluiten waartegen geen bezwaar mogelijk is of waarbij een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Overleg vooraf met de contactambtenaar

De contactambtenaar kan u informeren over de gang van zaken. Soms blijven andere opties (oplossingen) mogelijk.

Termijn

De gemeente Voorst neemt binnen zes weken (of twaalf weken) een beslissing op het bezwaarschrift.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u weer binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing op uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.
Kijk hiervoor ook bij het product Beroepschrift indienen

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data