Producten voor thema 'Afval en recycling'

 • Afval doorzoeken Als u een recyclingbedrijf heeft, dan heeft u meestal een vergunning nodig voor het doorzoeken van huishoudelijk afval. Daarmee mag u het afval doorzoeken op hout, gebruiksgoederen en oud ijzer. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Voor het doorzoeken van afvalzakken geeft de gemeente meestal geen vergunning....
 • Afval inleveren Recyclepleinen van Circulus-Berkel Klik op deze link voor adressen, openingstijden en tarieven van de recyclepleinen van Circulus-Berkel. U heeft geen milieupas nodig. Gemeentewerf Twello Elke 2e vrijdag van de maand, van 15.00-18.00 uur, is er KCA (Klein Chemisch Afval) op de gemeentewerf aan de Jupiter 2 te Twello. Is er op 2e vrijdag van de maand een feestdag, dan wordt de vervangende datum in het Voorster Nieuws vooraf bekend gemaakt. U kunt als particulier (alleen tijdens KCA) ook een aantal recyclebare afvalstromen gratis inleveren. Het gaat hierbij om kleine hoeveelheden (kofferbakhoeveelheden): ...
 • Afval storten Voor de gemeente Voorst zijn de Recyclepleinen van Circulus-Berkel aangewezen als brengpunten voor o.a. grofgroen afval, schoon puin en grofhuisvuil (zie ook het product Afval Inleveren). Zo nu en dan komt de gemeente Voorst situaties van gedumpt afval tegen. Gedumpt afval is een aanslag op het milieu. Overtreders draaien op voor de opruimkosten en krijgen een forse boete. Ziet u iemand afval dumpen? Geef het dan door aan de gemeente, zelfs een kenteken helpt ons al op weg. Iedere illegale dump is er één te veel. ...
 • Afvalcontainer aanvragen Als u een nieuwbouwwoning betrekt moet u zelf containers aanvragen bij Circulus-Berkel (www.circulus-berkel.nl, 0900-9552). Bij hoogbouw of appartementen hoeft dat meestal niet en gaat u gebruik maken van een verzamelcontainer. Betrekt u als nieuwe bewoner een bestaande woning, dan neemt u de bestaande containers van de vorige bewoner over. De chips van deze containers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd en worden na inschrijving van de nieuwe bewoners bij burgerzaken automatisch weer op actief gezet. ...
 • Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor: het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen via inzameling en transport van afvalwater, zonder dat aan de voorwaarden is voldaan; het opnieuw gebruiken (nuttig toepassen) of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden van afvalstoffen buiten een daarvoor bestemde inrichting. Denk hierbij aan het verbranden van bijvoorbeeld aardappelloof of tuinafval.  ...
 • Bouwstoffen melden Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat ...
 • Gesloten bodemwarmte-installatie melden Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. ...
 • Glas inleveren Klik op deze link om een glasbak bij u in de buurt te zoeken. . Let op: alleen verpakkingsglas hoort in de glasbak. Serviesglas, vlakglas van vensters en aquaria horen in de grijze container of kunnen tijdens de maandelijkse inzameling op de 2e vrijdag van de maand (van 15.00 - 18.00 uur) van het KCA op de gemeentwerf (Jupiter 2 Twello) worden afgeleverd....
 • Grofvuil en grofgroen Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien. U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus-Berkel, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. ...
 • Huishoudelijk afval inzamelen De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt. De gemeente Voorst heeft de inzameling van huishoudelijk afval uitbesteed aan Circulus-Berkel.  ...
 • Huishoudelijke apparaten weggooien Koopt u een nieuw, vergelijkbaar apparaat? Bijvoorbeeld uw televisie is kapot en u koopt een nieuwe. Dan kan de winkel het oude apparaat meenemen. Daar betaalt u niets extra's voor, want u heeft daarvoor de verwijderingsbijdrage bij de aankoop al betaald. Alle huishoudelijk, elektrische apparaten (voorheen wit- en bruingoed), elektronica, communicatiemiddelen en alle apparaten die op batterijen werken kunt u gratis naar de kringloopwinkel brengen of tijdens de maandelijkse KCA inzameling (2e vrijdag van de maand tussen 15.00 en 18.00 uur) naar de gemeentewerf, Jupiter 2 te Twello brengen. Alle wit- en bruingoedapparaten worden, ook als ze defect zijn, gratis opgehaald door Kringloopwinkel Twello (0571-260183)....
 • Inzameling bedrijfsafval Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij Monique Loeters: (0571) 27 99 11....
 • Klein chemisch afval inleveren Voor`het inleveren van klein chemisch afval (KCA) kunt u terecht bij de chemokar. Lever uw lege batterijen, accu's, verfpotten en resten schoonmaakmiddelen of olieproducten in. De chemokar staat elke tweede vrijdag van de maand, tussen 15.00 en 18.00 uur, aan de Jupiter 2 te Twello bij de gemeentewerf/ brandweer....
 • Kringloopwinkel Spullen die u niet meer gebruikt, kunt u naar de kringloopwinkel brengen. Denk bijvoorbeeld aan meubels of elektrische apparaten. De kringloopwinkel verkoopt deze spullen weer. Zo worden uw spullen hergebruikt....
 • Mobiele puinbreker gebruiken Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten....
 • Obstakel op de openbare weg plaatsen Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Obstakels zijn bijvoorbeeld: container steiger hoogwerker (bouw)keet ...
 • Ondergrondse olietank melden Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. ...
 • Oud papier inleveren Oud papier en karton (OPK) kunnen prima worden hergebruikt. Het oud papier wordt met containers (met blauwe deksel) ingezameld. De gebiedsindeling voor oud papier is een andere dan voor PMD-, groen- en restafval. Zie daarvoor de afvalvrijapp van Circulus-Berkel die te downloaden is via googleplay of de appstore. Ook kunt u via de website van Circulus-Berkel een afvalkalender uitdraaien. U kunt ook bellen met Circulus-Berkel via 0900-9552 (normaal tarief) om een uitdraai van de afvalkalender op te sturen. Belangrijk: Als u ruimte te kort komt in de container, mag u nog steeds OPK los aanbieden, maar graag in kleine dozen of handzame pakketten....
 • Oude kleding inleveren Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling. Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente. Op de website van Circulus-Berkel kunt u zien waar de textielcontainers zich bevinden. ...
 • PMD-inzameling (Plastic-, Metaal- en Drankverpakkingsafval) PMD  U kunt het PMD aanbieden in de container met de oranje deksel. Bij appartementen wordt PMD ingezameld in doorzichtige plastic zakken. De zakken zijn te koop op het gemeentehuis en bij de volgende adressen: Jumbo Binnendijk (Twello), Kringloopwinkel (Twello), Welkoop (Twello), Klein Hekkelder BV (Klein Amsterdam), Coop Versluis (Voorst), Coop De Lelie (Terwolde). Kosten ± € 1,00 per setje van 12 stuks. ...
 • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen....
 • Rioolklacht melden Vrijevalriolering: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Als dit bedrijf vaststelt dat de verstopping buiten uw erf zit, krijgt u een verklaring. Deze verklaring kunt u aan de gemeente overhandigen voor (terug)betaling van de kosten. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data