Producten voor thema 'Bezwaar en beroep overheid'

  • Beroepschrift indienen U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen....
  • Bestemmingsplan inzien Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere: ...
  • Bezwaarschrift indienen De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken....
  • Burgerinitiatief inbrengen U kunt een eigen onderwerp dat u belangrijk vindt direct in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt dit voorleggen aan de raad als uw initiatief door minimaal 25 mensen wordt ondersteund. Het recht van burgerinitiatief biedt u de gelegenheid om onderwerpen die u belangrijk vindt, maar waarvoor (nog) geen gehoor is bij de politiek, op de agenda van de raad te plaatsen....
  • Gemeente aansprakelijk stellen Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg of openbaar groen wat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Voorst of schade veroorzaakt door voertuigen van de gemeente Voorst? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen....
  • Klacht over de gemeente indienen Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator. De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data