Producten voor thema 'Bouwen en verbouwen'

  • Bouwstoffen melden Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat ...
  • Gesloten bodemwarmte-installatie melden Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater. ...
  • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet) Grondverzet (het verplaatsen van grond) Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) dient vooraf gemeld te worden op het landelijk meldpunt. Particulieren die een kleine hoeveelheid grond verplaatsen zijn vrijgesteld van de meldplicht. Het verplaatsen van grond binnen een landbouwbedrijf is ook vrijgesteld van de meldplicht. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van het meldpunt. ...
  • Grondexploitatieovereenkomst afsluiten Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente....
  • Landmeetkundige gegevens inzien Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld: de oppervlakte van een stuk grond waar water is waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens) Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt....
  • Mobiele puinbreker gebruiken Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten....
  • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen (vroeger bouwvergunning). De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn drie mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Meer hierover vindt u bij 'Bouw en verbouw, vergunningvrij'; omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning of een bijgebouw (berging); omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in drie gevallen:- bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;- als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen; en- bij een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'. ...
  • Omgevingsvergunning voor het aanleggen U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan: een weg aanleggen een sloot graven of dempen een boom planten grond ophogen of afgraven Heeft het gebied een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning. ...
  • Woning voor ander doel gebruiken U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen. Bijvoorbeeld: de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel meerdere woonruimten samenvoegen een woning splitsen in meerdere woonruimtes een woning slopen Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data