Producten voor thema 'Evenementen'

 • Alcohol schenken, tijdelijke ontheffing Het is verboden om (buiten uw horecabedrijf) zwak alcoholische drank te verkopen. Voor speciale evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk zwak alcoholische drank te verkopen. Er wordt alleen ontheffing verleend voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn....
 • Boom beplakken of betimmeren Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U heeft een vergunning nodig als u een spandoek aan een boom wilt vastmaken. Of als u er iets anders in of aan wilt hangen....
 • Demonstratie of betoging houden Voor het op een openbare plaats houden van een betoging of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging dient u minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.Zo kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een betoging of demonstratie verbieden. Zo moet het karakter van het evenement vreedzaam zijn. ...
 • Een pand van de gemeente gebruiken De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand. Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen....
 • Evenementenvergunning Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:a. een herdenkingsplechtigheid;b. een braderie;c. een optocht;d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg. ...
 • Feestverlichting plaatsen Wilt u feestverlichting ophangen? Bijvoorbeeld rond Kerstmis of op Koningsdag? Vraag dan een vergunning aan. U heeft deze vergunning nodig voor lampjes op straat of in bomen. Wilt u verlichting gebruiken als reclame voor uw winkel? Dan heeft u ook een vergunning nodig....
 • Festiviteit horeca organiseren GeluidOp grond van artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening mogen in een inrichting maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar worden gehouden, waarbij de geluidswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.1.4A van de APV niet van toepassing zijn. ...
 • Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders....
 • Geluidsapparatuur op de openbare weg, geluidswagen gebruiken Op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden om (versterkt) geluid te produceren en/of geluidsoverlast te veroorzaken. Hieronder wordt ook verstaan met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen spelen. Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.  ...
 • Geluidsapparatuur op straat gebruiken Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Vraag een ontheffing aan....
 • Gemeentegrond gebruiken Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond....
 • Kermis organiseren Voor het houden van een kermis hebt u meestal een evenementenvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen, zie het kopje 'overig'. Soms is een melding voldoende. Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl....
 • Loterij organiseren Voor het houden van een kansspel in de vorm van een verloting is op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet op de kansspelen een vergunning nodig....
 • Materialen van gemeente lenen of huren Als u een evenement organiseert, heeft u soms materialen nodig die u niet zelf heeft. Bijvoorbeeld dranghekken om de straat af te zetten. Of containers voor het afval. De gemeente heeft deze materialen vaak wel. U kunt de materialen van de gemeente huren of lenen....
 • Reclame aanbrengen aan pand Wanneer u een reclamebord aan uw huis wilt ophangen of als u een uithangbord wilt maken aan uw bedrijfspand, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame of borden van een bepaalde afmeting. U moet een vergunning aanvragen, omdat de gemeente Voorst de reclame reguleert. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt. ...
 • Reclamemateriaal verspreiden U mag geen reclame op straat of huis aan huis verspreiden. Bijvoorbeeld folders of proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is verboden. Als u dit toch wilt doen, heeft u toestemming nodig van de gemeente....
 • Spandoek ophangen Wilt u langs of over de weg een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig....
 • Standplaats, vergunning (tijdelijk) StandplaatsOp grond van artikel 5.2.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.Wat is een standplaats?Onder standplaats wordt verstaan het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Meerdere standplaatsen tegelijkertijdIndien er meerdere standplaatsen tegelijkertijd ingenomen worden, kan er gesproken worden over een rommelmarkt, braderie, danwel evenement. Om een evenementenvergunning aan te vragen, kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor een evenementenvergunning....
 • Straatartiest Op grond van artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu. ...
 • Verkeersregelaar bij evenementen Een evenement kan zorgen voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan optochten of demonstraties waarvoor een straat of gebied afgezet wordt. Het is belangrijk dat het verkeer weinig of geen last heeft van het evenement. Daarom zorgen verkeersregelaars dat het verkeer goed kan doorrijden. ...
 • Vuurwerk afsteken Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat particulieren tijdens de jaarwisseling afsteken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden of een vergunning voor aanvragen bij de provincie. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data