Producten voor thema 'Openbare voorzieningen'

 • Graffiti melden en verwijderen Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti. Of er zijn stickers of posters op gebouwen geplakt zonder toestemming van de eigenaar. De gemeente maakt haar eigen gebouwen schoon. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen. Is er graffiti gespoten op uw eigendom? Bijvoorbeeld op uw bedrijfspand, woning of schutting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de graffiti. ...
 • Honden uitlaten Als u uw hond uitlaat, moet u zich aan een paar regels houden. Uw hond moet binnen de bebouwde kom op een openbare plaats aan de lijn lopen. Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit geldt ook voor begraafplaatsen en bloem- en heesterperken binnen de gemeente. De hondenpoep moet u zelf opruimen. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje....
 • Melding over openbare ruimte indienen U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over: afval asfalt-, klinker- en onverharde wegen voetpaden en fietspaden pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes stoplichten verkeersborden en -tekens straatmeubilair, zoals zitbanken verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden straatverlichting ...
 • Monumentale boom kappen Een boom of struik kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monument zijn. Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Deze bomen kunnen kleiner zijn dan die waarvoor normaal gesproken een vergunning aangevraagd moet worden. Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming....
 • Nieuwe straatnaam doorgeven Als er een nieuwe straat gebouwd wordt, moet deze straat ook een naam krijgen. U kunt een idee voor een straatnaam doorgeven aan de gemeente. Er is een register waarin alle straatnamen van uw gemeente vermeld staan. Kijk eerst in dit register om te zien of de naam die u verzonnen heeft al bestaat....
 • Onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid....
 • Oude kleding inleveren Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar de speciale containers voor textielinzameling die bij de milieustraatjes (in de dorpen, bij de gemeentewerf, scholen, supermarkten enz.) staan opgesteld of naar de Kringloopwinkel. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is toestemming voor nodig....
 • Overlast van bomen en struiken melden Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente. Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken....
 • Plantsoenen betreden Het is verboden in parken, plantsoenen of groenstroken buiten de wandelpaden te lopen of zitten. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen. Het is afhankelijk van de reden van het verzoek of u een ontheffing krijgt. Bij speciale gelegenheden en festiviteiten, zoals Koningsdag of op 5 mei, verleent de gemeente een ontheffing. ...
 • Rioolaansluiting aanvragen De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente....
 • Rioolklacht melden De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Bij verstopping van de riolering (huisaansluiting) dient u in eerste instantie te controleren waar de verstopping zit. Zit deze op particulier terrein of op het grondgebied van de gemeente? Dit is niet alleen van belang om de verstopping te kunnen verhelpen, maar ook om te kunnen bepalen wie het herstel moet betalen. ...
 • Speelterreinen De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten. Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties. ...
 • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit werd planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data