Producten voor thema 'Wonen en vergunningen'

 • Afwijken van het bestemmingsplan Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker? een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor het bouwen of verbouwen zelf heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig. ...
 • Alarminstallatie plaatsen Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Het alarmsysteem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning. Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online....
 • Asbest verwijderen Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten ...
 • Bestemmingsplan wijzigen De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. In dit geval kunt u er voor kiezen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek tot wijziging of herziening van het bestemmingsplan in te dienen. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek' indienen. ...
 • Bijen houden U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Andere mensen kunnen daar overlast van hebben. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Ook moet u een ontheffing aanvragen. Houd er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn....
 • Bomen kappen Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning. ...
 • Bouwgrond aanvragen De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond. Op een stuk bouwgrond kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. WoningbouwDe gemeente Voorst geeft op diverse locaties in de gemeente bouwgrond uit. De gemeente kondigt verkoop van bouwkavels aan in het Voorster Nieuws en eventueel andere media. Vlak na de publicatie volgt een inschrijfperiode van een aantal weken. In deze periode wordt aan geïnteresseerden de gelegenheid gegeven om informatie in te winnen bij de gemeente, maar ook bijvoorbeeld bij hypotheekverstrekkers, aannemers en architecten. Bij uitgifte van bouwgrond handelt de gemeente altijd conform de actuele gronduitgifteregeling. Een actueel overzicht van de nog beschikbare bouwkavels vindt u op deze website. ...
 • Bouwplannen en bouwtekeningen inzien U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de gemeente een register. In het register staat onder andere: informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen) de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk informatie over de bouwwerkzaamheden ...
 • Financiële regeling voor een monument aanvragen Als u eigenaar bent van een monument, komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking bij onderhoud of restauratie van dat monument. Er zijn twee soorten monumenten, gemeentelijke en rijksmonumenten, waarvoor u op verschillende plekken subsidie kunt aanvragen. U kunt over de regelgeving voor subsidie meer lezen in de Beleidsregels Monumentensubsidie gemeente Voorst. ...
 • Gebouw als woning gebruiken U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een vergunning voor nodig....
 • Gebouw of woning slopen Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen. ...
 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente. ...
 • Groenstroken en restgronden aankopen, huren en gebruiken Indien u interesse hebt in een perceel gemeentegrond, kunt u contact opnemen met de gemeente. In sommige gevallen kunt u gemeentegrond kopen of een huur- of bruikleenovereenkomst sluiten. Op deze wijze houdt de gemeente op een juridische basis overzicht op het gebruik van haar grond. Het kan echter ook zijn dat de gemeente hier niet mee instemt, omdat er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond liggen, dat de grond op termijn anders gebruikt zal gaan worden of dat het is aangewezen als structureel groen. ...
 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet) Grondverzet (het verplaatsen van grond) Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) dient vooraf gemeld te worden op het landelijk meldpunt. Particulieren die een kleine hoeveelheid grond verplaatsen zijn vrijgesteld van de meldplicht. Het verplaatsen van grond binnen een landbouwbedrijf is ook vrijgesteld van de meldplicht. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op de website van het meldpunt. ...
 • Groot voertuig op de weg parkeren Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Grote voertuigen zijn bijvoorbeeld vrachtwagens of touringcars. Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur en in het weekend. Als u toch op de openbare weg wilt parkeren, heeft u een ontheffing nodig....
 • Inrit aanleggen Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig....
 • Landmeetkundige gegevens inzien Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld: de oppervlakte van een stuk grond waar water is waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens) Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt....
 • Monument verbouwen of slopen Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld: ...
 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig....
 • Obstakel op de openbare weg plaatsen Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Obstakels zijn bijvoorbeeld: container steiger hoogwerker (bouw)keet ...
 • Omgevingsvergunning aanvragen De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor: bouwen slopen bomen kappen een inrit of uitrit aanleggen een monument herstellen, verbouwen of slopen reclame aanbrengen brandveilig gebruik gebouwen ...
 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld: een afscheiding tussen balkons zonweringen of rolluiken dakkapellen bijgebouwen aan de achterkant van een woning Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht. Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen: bij een grote afwijking van het bestemmingsplan als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen bij een monument het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid ...
 • Omgevingsvergunning voor het aanleggen U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan: een weg aanleggen een sloot graven of dempen een boom planten grond ophogen of afgraven Heeft het gebied een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning. ...
 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. ...
 • Onderhoudsplan Vereniging van Eigenaren opstellen Als u een woning in een flatgebouw koopt, bent u eigenaar van uw eigen woning. Samen met alle andere woningeigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw. U wordt dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk, onderhoud van de lift of de gezamenlijke tuin. Deze afspraken staan in het onderhoudsplan. ...
 • Reclame aanbrengen aan pand Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame. U moet een vergunning aanvragen om het stadsgezicht te beschermen. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Of dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. ...
 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen. In het stedenbouwkundige plan ziet u: ...
 • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. ...
 • Verkeerd huisnummer melden Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente. ...
 • Verplichting om bouwwerk te verbeteren Uw woning, woonwagen of ander bouwwerk moet voldoen aan bouwregels. Die gaan over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Als het pand hier niet aan voldoet, moet u dit verbeteren. De gemeente bepaalt welke verbeteringen u moet doorvoeren en hoe snel u dit moet doen....
 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. ...
 • Woning als tweede woning gebruiken Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners. Heeft u een vergunning voor uw tweede woning? Dan moet u mogelijk toeristenbelasting of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt....
 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd. Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven. ...
 • Woning voor ander doel gebruiken U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen. Bijvoorbeeld: de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel meerdere woonruimten samenvoegen een woning splitsen in meerdere woonruimtes een woning slopen Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. ...
 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren De gemeente heeft specifieke ruimtes aangewezen voor het plaatsen van woonwagens. De locaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Wanneer u geïnteresseerd bent in een woonwagenstandplaats op de aangewezen locaties, dan kan de woningbouwcorporatie u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data