Waarom heft de gemeente Voorst precariobelasting?

Wat is precariobelasting?
Gemeenten kunnen precariobelasting heffen als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen in, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van mogelijk belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. Precariobelasting wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding om de gemeentegrond te kunnen gebruiken. De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. 

Waarop heft de gemeente Voorst precariobelasting?
De gemeente Voorst heft alleen precariobelasting op kabels en leidingen die in, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond liggen. Dit betekent dat de gemeente Voorst precariobelasting heft op drinkwaterleidingen, gasleidingen, elektriciteitsleidingen en hoogspanningsleidingen. Op telecomkabels wordt geen precariobelasting geheven omdat deze bij wet (Telecomwet) zijn vrijgesteld voor deze heffing.

Sinds wanneer heft de gemeente Voorst precariobelasting?
De gemeente Voorst heft sinds 2014 precariobelasting.

Bij wie heft de gemeente Voorst precariobelasting?
De gemeente Voorst heft precariobelasting bij drinkwaterbedrijf Vitens, netbeheerder Liander (gas + elektra), de Gasunie en Tennet (hoogspanningskabels).

Waarom heft de gemeente Voorst precariobelasting?
In december 2013 is unaniem door de gemeenteraad van de gemeente Voorst besloten om precariobelasting te gaan heffen op kabels en leidingen die in, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond liggen. De reden was dat de financiële positie van de gemeente als gevolg van de crisisjaren zo verslechterd was dat de gemeente gedwongen was om haar financiële positie op orde te brengen. De gemeente heeft dit gedaan door forse bezuinigingen door te voeren. Ook was onduidelijk wat de overdracht van de zorgtaken vanuit het Rijk naar gemeenten in financiële zin voor de gemeente Voorst zou gaan betekenen. Mede gezien de daarbij door het Rijk opgelegde extra bezuinigingsopdracht op die zorgtaken.

Wat gaat en/of mag de gemeente Voorst doen met het geld dat binnenkomt door het heffen van precariobelasting?
Het geld valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. Het is aan de gemeenteraad van de gemeente Voorst om hier uitgavedoelen voor vast te stellen. 

Door waterbedrijf Vitens doorberekende precariobelasting wordt gecompenseerd
De gemeenteraad van Voorst heeft in zijn vergadering van juni 2017 besloten om de door Vitens over 2018 en volgende jaren (door)berekende precariobelasting, per watermeter, vanaf 2018 volledig te blijven compenseren. 

Vitens is al gestart met het (door)berekenen van precariobelasting 2018.

Compensatie over 2017 voor huishoudens en bedrijven met een eigen watermeter van waterleidingbedrijf Vitens die geen aanslag rioolheffing 2017 van Tribuut hebben ontvangen
Huishoudens of bedrijven uit de gemeente Voorst die wel een eigen watermeter van Vitens hebben en die geen aanslag rioolheffing 2017 van de belastingsamenwerking Tribuut ontvangen, komen in principe ook in aanmerking voor de compensatie. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie zijn:

  1. U moet zelf huurder of eigenaar/gebruiker zijn van de woning of van het bedrijf waarvoor de compensatie wordt aangevraagd;
  2. U moet een kopie van het aanslagbiljet gemeentelijk belastingen 2017 (dus zonder aanslagregel rioolheffing 2017) van Tribuut overleggen;
  3. U moet een kopie van een factuur of van de jaarafrekening 2017 van waterbedrijf Vitens overleggen. Daaruit moet blijken dat uw woning of bedrijf beschikt over een eigen watermeter van waterbedrijf Vitens en dat Vitens de precario doorberekend;
  4. U moet een volledig IBAN bankrekeningnummer met de bijbehorende naam opgeven;
  5. U stuurt een e-mail met de gevraagde gegevens en bijlagen naar gemeente@voorst.nl.

Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data